Премини към основното съдържание

Директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 20.06.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДИРЕКЦИЯ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 39 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-193 от 17.06.2022 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-263/17.06.2022 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допуска следният кандидат:

 

Име, презиме и фамилия

1

Милен Петров Колев

 

Посоченият кандидат трябва да представи писмена концепция за стратегическо управление, на тема: „Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика” при ЦУ на НСИ“ в срок до 16.30 часа на 01.07.2022 г. в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, етаж 4, стая 418.
Списъкът с допуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 05.07.2022 г. на електронната страница на НСИ и на таблото за съобщения, намиращо се на партера в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.
Комисията прие с протокол № КО-193/17.06.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на изискванията към концепцията и критериите за преценка:
Разработените концепции трябва да бъдат в обем не повече от 15 страници. Съгласно чл. 39, ал. 4 от НПКПМДС кандидатите, чиито концепции са оценени със средноаритметична оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Комисията определи следните критерии за оценка на концепциите на кандидатите:

1. Определяне на мисия, визия, цели, конкретни задачи и действия за постигане на целите;
2. Познаване на нормативната уредба, действаща в областта;
3. Пълнота, последователност, аргументираност и стил на изложението;
4. Очертаване на приоритетите и приложимост на концепцията.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и защитата на концепцията.
До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто сбор е най-малко "8"
Полученият резултат от оценяването на концепцията (разработка и защита) се умножава с коефициент на тежест 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
На интервюто се задават еднакви въпроси на всички преминали успешно защитата на концепция кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при оценяването на концепцията и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

20.06.2022 г.                Председател на комисията:             /П/        
                                                                            /д-р Богдан Богданов/