Премини към основното съдържание

Две щатни бройки за длъжността „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Добрич“ на ТСБ - Североизток

Публикуван на: 22.06.2022 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1/21.06.2022 г. 

за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс, обявен със заповед на директора на ТСБ - Североизток №ТСБСИ-РД-04-35/31.05.2022 г. за заемане на две щатни бройки за длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Добрич“ при ТСБ - Североизток 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34 и чл. 36 от Наредбата да провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсна комисия, назначена със заповед № ТСБСИ-РД-04-40/20.06.2022 г. на директора на ТСБ - Североизток за провеждане на конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Добрич“ при Териториално статистическо бюро - Североизток, въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях, комисията реши:

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 
1.1. заявление по образец;
1.2. декларация от лицето по ч. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
1.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
1.4. копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
2.1. минимална образователна степен - професионален бакалавър;
2.2. професионален опит - не се изисква;
2.3. допълнителни изисквания: специалност - икономика, статистика и други специалности подходящи за длъжността; компютърна грамотност.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността2

Основание за недопускане

1. Руслан Иванов Иванов

Да

Да

 

2. Татяна Христова Иванова

Да

Да

 

3. Мария Йорданова Дойчева

Да

Да

 

4. Тюркян Гюнай Сали-Али

Да

Да

 

5. Десислава Валентинова Стоянова

Да

Да

 

6. Вероника Ганева Стаматова

Да

Да

 

7. Мелис Венциславова Янкова

Да

Да

 

8. Йорданка Стоянова Пенева

Да

Да

 

9. Нели Атанасова Иванова

Да

Не

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

10. Сюзан Зекерие Рамис

Да

Не

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

11. Цонка Василева Вълкова

Да

Не

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

12. Веселина Желязкова Желязкова

Да

Да

 

13. Надежда Димитрова Добрева

Да

Да

 

14. Виолета Пенчева Петрова

Да

Не

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

15. Смилена Лазарова Лазарова

Да

Не

Представеното заявление за участие в конкурс съгласно раздел V от обявлението, не съответства на обявената конкурсна длъжност за две щатни бройки.

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Руслан Иванов Иванов
2.    Татяна Христова Иванова
3.    Мария Йорданова Дойчева
4.    Тюркян Гюнай Сали – Али
5.    Десислава Валентинова Стоянова
6.    Вероника Ганева Стаматова
7.    Мелис Венциславова Янкова
8.    Йорданка Стоянова Пенева
9.    Веселина Желязкова Желязкова
10.  Надежда Димитрова Добрева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 05.07.2022 г. от 09.00 часа в сградата на отдел „Статистически изследвания - Добрич“, гр. Добрич, пл. Свобода № 5, етаж 7, стая 705.

В деня на провеждането на конкурса, допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност и да се регистрират в регистрационен лист.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 05.07.2022 г. от 13:00 часа в сградата на отдел „Статистически изследвания - Добрич“, гр. Добрич, пл. Свобода № 5, етаж 7, стая 705.

 

Б. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Нели Атанасова Иванова

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

2.

Сюзан Зекерие Рамис

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

3.

Цонка Василева Вълкова

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

4.

Виолета Пенчева Петрова

Не отговаря на поставените изисквания за специалност съгл. раздел III от обявлението

5.

Смилена Лазарова Лазарова

Представеното заявление за участие в конкурс съгласно раздел V от обявлението, не съответства на обявената конкурсна длъжност за две щатни бройки.

 

III. Регламент за провеждане на конкурса
Комисията предложи и прие следната процедура за протичане на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:
1. Конкурсната комисия разработва три варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Североизток за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
 - минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест - оценка 3, която се получава при 12 верни отговора;
- при 13 верни отговора – 3,25
- при 14 верни отговора – 3,50
- при 15 верни отговора – 3,75
- при 16 верни отговора – 4,00
- при 17 верни отговора – 4,25
- при 18 верни отговора – 4,50
- при 19 верни отговора – 4,75
- при 20 верни отговора – 5,00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.
2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала еднакви въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 

5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

Кандидатите, които са допуснати до конкурса за заемане на две щатни бройки за длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Добрич“ при ТСБ - Североизток, могат да ползват за подготовката си следните информационни източници:

1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
2. Познания по законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ.
3. Базови познания в областта на статистиката:
3.1. Интернет страницата на НСИ.