Премини към основното съдържание

Главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към ТСБ - Юг

Публикуван на: 04.07.2022 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Смолян“ към ТСБ – Юг

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ТСБ – Юг публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Статистически изследвания - Смолян“:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1. Ина Пламенова Шишманова

4.000

3

5.000

5

37.000

2. Анелия Светославова Чучуранова

4.250

3

4.771

5

36.606

3. Елена Здравкова Брамова

4.500

3

4.600

5

36.498

Дата: 23.06.2022 г.                                                                                      Председател на комисията: / п/
                                                                                                                                                               (Николай Славов)

 

 

Публикуван на: 13.06.2022 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на Протокол за допуснати и недопуснати кандидати от 08.06.2022 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № Ю-РД-04-64/03.06.2022 г. на директора на ТСБ - Юг за провеждане на конкурс за заемане на длъжността – „Главен експерт” в отдел “Статистически изследвания - Смолян“ към Териториално статистическо бюро – Юг

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях комисията реши:

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
1.1. заявление по образец; 
1.2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 
1.3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
1.4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
2.1. минимална образователна степен – бакалавър;
2.2. професионален опит – 2 години.

3. Допълнителни изисквания:
3.1. Специалност – статистика, икономика, информатика;
3.2. Компютърни умения – приложенията на MSOffice, Internet;
3.3. Владеенето на английски език е предимство.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата¹

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността²

Основание за недопускане

1

Анелия Светославова Чучуранова

да

да

не

2

Елена Здравкова Брамова

да

да

не

3

Илиана Миткова Инджова

да

да

не

4

Ина Пламенова Шишманова

да

да

не

5

Марияна Георгиева Росенова

да

да

не

6

Милка Георгиева Тодорова

да

да

не

7

Недялка Христова Парева

да

да

не

 

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Анелия Светославова Чучуранова

2

Елена Здравкова Брамова

3

Илиана Миткова Инджова

4

Ина Пламенова Шишманова

5

Марияна Георгиева Росенова

6

Милка Георгиева Тодорова

7

Недялка Христова Парева

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати - няма

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.06.2022 г. от 9:30 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 23.06.2022 г. от 11:30 ч. в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

III. Комисията предложи и прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Юг за решаване на теста и пликове (голям и малък формат). В плик – малък формат всеки кандидат следва да попълни и сложи специален формуляр с име, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес, а в плик - голям формат - решения тест.
Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест - оценка 4, която се получава при 17 верни отговора
при 18 верни отговора – 4.125
при 19 верни отговора – 4.25
при 20 верни отговора - 4.375
при 21 верни отговора - 4.50
при 22 верни отговора - 4.625
при 23 верни отговора - 4.75
при 24 верни отговора - 4.875
при 25 верни отговора - 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Главен експерт” в отдел „Статистически изследвания - Смолян” при ТСБ – Юг могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2022 г.
 

3. Базови познания в областта на икономиката и статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ.

 

Дата: 08.06.2022 г.                              Председател на комисията: / п/
                                                                                 (Николай Славов)