Премини към основното съдържание

През периода май 2022 - април 2024 г. НСИ ще работи по проект с европейско съфинансиране „Събиране на данни за градовете и субнационална статистика“

Публикувано на: 27.05.2022 - 09:30

През май 2022 г., в изпълнение на Споразумение за субсидия № 101052213-2021-BG-CITY с Европейската Комисия, Националният статистически институт (НСИ) стартира работа в поредната вълна от проекта „Събиране на данни за градовете и друга субнационална статистика“. България участва в различните фази на проекта от 2004 г. насам.

Основните цели, заложени в настоящата фаза от проекта, са свързани с допълнителното адаптиране на статистическата инфраструктура, необходима за производство и разпространение на статистически данни на субнационално ниво,
по-специално - на данни за градовете и техните функционални градски райони; продължаване на наличните към момента динамични редове от демографски и социално-икономически данни, както и популяризиране на Европейските хармонизирани концепции за териториалните типологии, между които са и тези, обект на настоящото изследване. От 2017 г. насам събирането на данни за европейските градове се основава на Регламента TERCET, който допълва Регламента за NUTS. Регламентът за изпълнение на TERCET, публикуван през 2019 г., задава единните условия за хармонизирано прилагане на различни териториални типологии, използващи гъстотата на населението като основен географски слой за класифициране на различните типове територии[1]. Хармонизираното прилагане на дефинициите за териториалните типологии е важно условие за производството на международно сравними данни.

Подходът при настоящото събиране на данни за градовете ще бъде интегрираното използване на грида на населението от Преброяване 2021 г. (клетки от координатната мрежа със страна 1 километър) за актуализиране на границите на териториалните единици, данни на НСИ от изчерпателни и извадкови изследвания, данни от административни източници и приложение на техники за оценка на данни за малки териториални единици (Small Area Estimations).

Очакваният резултат от изпълнението на задачите по проекта е оптимизирано производство и разпространение на статистически данни на субнационално ниво, с високо качество и акцент върху градовете и техните функционални градски райони,
по-малките градове и предградия и селските райони. Тези категории се намират в пряка пространствена връзка със степента на урбанизация - ключова променлива във въпросниците на извадковите изследвания.

Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през април 2024 година.

 

[1] Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1130 of 2 July 2019 on the uniform conditions for the harmonised application of territorial typologies pursuant to Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council C/2019/4877 OJ L 179, 3.07.2019, p. 9-11.