Премини към основното съдържание

Министерският съвет прие Отчета на дейността на НСИ за 2021 г. и Националната статистическа програма за 2022 година

Публикувано на: 09.05.2022 - 12:40

На свое заседание на 5 май Министерският съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма (НСП) и за дейността на Националния статистически институт през 2021 г. и Националната статистическа програма за 2022 година.

Основните теми в отчета на НСИ са: Провеждането на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година; Одобреният от Министерския съвет ангажимент, свързан с доверието в статистиката, който се разглежда от ЕК като гаранция за независимост на официалната статистика; Координацията от страна на НСИ на дейностите на Работната група по обмен на статистически данни и икономическа информация към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Предприетите действия през 2021 г. за развитие и разширяване на редица информационни системи в НСИ позволяват онлайн подаване на данни от отчетните единици и съкращаване на сроковете за производство и разпространение на статистическата информация.

Акцентът в приетия отчет е поставен върху постигнатите резултати по изпълнението на хоризонталните цели, заложени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021 - 2027 г., а също така и изпълнението на дейностите по производство на статистическа информация по тематични области. Отбелязани са съществените резултати, свързани с повишаването на качеството на статистическата информация, усъвършенстването на нейното разпространение и намаляването на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.

През 2021 г. Националният статистически институт е провел 261 статистически изследвания, а органите на статистиката - 55.

Националната статистическа програма за 2022 г. включва план за провеждане на статистическите изследвания от Националния статистически институт и органите на статистиката. Включените нови изследвания и дейности в Националната програма за 2022 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите, заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2022 година.

Новите изследвания и дейности в НСП 2022 са: Данни относно предотвратяване на незаконното влизане и пребиваване на гражданите на трети страни; Изследване на образованието и обучението за възрастни (AES) 2022; Енергийни баланси - раздел „Доставка на енергия“; Потребление на енергия в индустрията; Пазарни индикатори за електрическа енергия и природен газ; Обмен на микроданни и метаданни с държавите - членки на ЕС; Административно-териториално и териториално деление на Република България; Разработване на изследване за баланса на територията на страната по административно-териториални и териториални единици; Изложба с инфографики „Преброяване 2021“; Дигитални публикации и инфографики; Брой на постъпилите, одобрените и изплатените заявления от работодатели за компенсиране на работници и служители, за които е въведено спиране на дейността или намалено работно време.

През настоящата година НСИ ще продължи работата си по Преброяване 2021. Ще бъдат обработени данните от най-мащабното статистическо изследване и ще бъде проведено „Изследване на бюджета на времето“, което ще даде много важна информация за разпределението на времето на българите.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи.

Средствата за изпълнение на Националната статистическа програма през 2022 г. се разпределят по бюджетите на НСИ и органите на статистиката, които ще извършват планираните дейности.