Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 1/2022

Публикувано на: 07.04.2022 - 11:40

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2022 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Развитие на статистическата теория и практика
• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

 
  • В памет на проф. д-р Васил Цанов - учен, преподавател и приятел - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

Кратък текст със спомени за проф. д-р Васил Цанов, който почина на 24 февруари 2022 г. на 71-годишна възраст. Печална вест, която се появи неочаквано. Смъртта на приятел винаги е болезнена и с усещането за безвъзвратна загуба.

В рубриката Развитие на статистическата теория и практика е включена статията:

  • Наблюдение на домакинските бюджети в България: анализ, проблеми, изводи и перспективи за развитие - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

Авторът на статията представя кратка историческа справка за възникването и реализацията на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“. Очертават се периодите на неговото съществуване през годините. Анализират се основни резултати на изследването, като акцентът са годините преди и след влизане в Европейския съюз (2000 - 2020 година).

В статията са представени и се коментират данни от международни сравнения (държавите от ЕС) на структурата на разходите от „Наблюдението на домакинските бюджети“ през референтните 2005, 2010 и 2015 година. Направен е коментар на данните от наблюдението в контекста на данни за брутния вътрешен продукт за периода 2000 - 2020 година.

В изложението на статията се представят и определени моменти, свързани с проблемите на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“. На първо място това са проблеми по отношение на направените подмени през периода 2000 - 2020 година. Анализира се динамиката и естеството на подмените.

В следващите редове на статията се представят и проблемни моменти, отнасящи се до новата методика за официалната линия на бедност и неравенството на домакинствата по доход. За целите на коментара и анализа са използвани статиите на проф. д-р Васил Цанов и проф. д-р Стоян Цветков, които засягат тези теми.

В края на статията се представят предложения за промяна в начина на провеждане на „Наблюдението на домакинските бюджети“ в обозримото бъдеще.

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Дискусия за раждаемостта и политиката на държавата към нея - автор проф. Марта Сугарева,  ПУ „Паисий Хилендарски“

В статията е направен опит да се коментира политиката към раждаемостта в нашата страна, провеждана през последните години и десетилетия. Посочени са някои неправилни постановки в държавната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Очертани са съвременните тенденции и проблеми в областта на семейството и раждаемостта, които все още са извън обсега на научните изследвания, като това пряко влияе върху ефективността на държавната политика. Налага се изводът за необходимостта от спешни реформи в сферата на научните изследвания по демография, рязко повишаване на качеството на тези изследвания с цел създаване на по-добра основа за информиране на обществото и повишаване на качеството и ефективността на политиката в областта на семейството и раждаемостта.

  • Изследване на динамиката на разходите за сектор „Образование“ в България през периода 2000 - 2020 година - автор Цветелина Димитрова,  СУ „Св. Климент Охридски“

Изследването на разходите за образование е с цел да се оцени по какъв начин се финансира образованието в България, какъв е размерът на отделените средства за сектора и от какви източници, както и дали различните начини на финансиране водят до повишаване на качеството и достъпа до образование в страната, или напротив. Освен това интересен е и въпросът дали при някои образователни нива частното финансиране не измества публичното, дали няма свръхфинансиране на определени дейности, както и дали отделяните обществени средства за сектора са съпоставими със средните за ЕС.

Jel класификация: A2; H52; I22; I23; I25; I26

  • Провеждане и основни резултати (предварителни) от преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 година - автор Диана Атанасова, Министерство на земеделието

Публикацията е посветена на преброяването на земеделските стопанства в Република България, което Министерството на земеделието проведе от 1 септември до 18 декември 2020 година. Направен е кратък преглед на подготовката на преброяването - изготвяне на списък на земеделските стопанства, статистически въпросник, инструкция, документи за участниците в преброяването, както и проведеното пробно преброяване точно една година преди същинското преброяване. Накратко е разгледано обучението на участниците в преброяването, медийната кампания и създаването на електронен въпросник. Проследено е провеждането на преброяването - онлайн въвеждането на данни в информационната система за агростатистика, определяне на местоположението на земеделските стопанства, събиране и контролиране на данните. Представени са основните предварителни резултати от преброяването за структурата на земеделските стопанства, данни за растениевъдството и животновъдството, работната сила, за типа и икономическия размер на земеделските стопанства. В края на публикацията са посочени изводи от проведеното преброяване на земеделските стопанства.

В рубриката Българската статистика в три столетия е включена статията:

  • Кирил Гатев, професор, доктор на икономическите науки - човек, учен, преподавател, ръководител - автор доц. Недка Гатева, Международно висше бизнес училище

 

In Memoriam: Кирил Гатев (1926 - 2017)

Това е разказ за живота на един човек, посветен на статистиката. Това е разказ за едно селско момче, поело по трудния път на учението, за да достигне до високия връх на научното знание и да остави там следа за поколенията. Ако имаше „Зала на славата“ на българските учени от 20-и век, той щеше да има заслужено място в нея, както и много други, чиито живот и творчество оставят следа - негови учители, съратници и ученици. Тяхното дело трябва да бъде продължено със същото достойнство и научна чест.

  • В зората на демографската статистика в Княжество България - 1880 - 1881  година - автор Соня Златанова,  Национален статистически институт - София

На 6 септември 1880 г. петото отделение в Министерството на финансите подава рапорт на своя министър, с който се изисква в България да се въведе статистика на движението на населението, като на духовенството се възлага задачата да съхранява „метрическите“ книги.

През есента на същата година тези наредби са разгледани от Народното събрание и са получили статут на „Закон за забележвание раждания, женитби и умирания“ от 10 декември 1880 година. Според този закон регистрите са следните: регистър за ражданията, регистър на женитбите и регистър за умиранията. Воденето на тези регистри се възлага на духовните представители на всяка енория. Надзора за правилното водене на регистрите е предоставен на околийския началник, всеки по-висш от него началник и държавен чиновник, особено на училищните и финансовите инспектори. Финансовото министерство може да изпраща с цел надзор и специални инспектори от статистическото отделение.

Дигиталната колекция „Демографска статистика“ за периода 1881 - 2021 г. е достъпна онлайн в дигиталната библиотека на Националния статистически институт. Колекцията се състои от над 60 000 дигитални страници.