Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през април 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
3 април 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти януари 2023 г.
3 април 2023 г. Ключови показатели за България последни данни към 3 април 2023 г.
10 април 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията февруари 2023 г.
10 април 2023 г. Икономически сметки за селското стопанство 2022 г. - втора оценка
11 април 2023 г. Места за настаняване февруари 2023 г.
11 април 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни февруари 2023 г.
11 април 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни януари 2023 г.
12 април 2023 г. Регистрации и банкрути I тримесечие 2023 г.
13 април 2023 г. Екологични данъци 2021 г.
18 април 2023 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата - годишни данни 2022 г.
18 април 2023 г. Индекси на потребителските цени март 2023 г.
21 април 2023 г. Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2022 г.
21 април 2023 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" ІV тримесечие 2022 г.
21 април 2023 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" ІV тримесечие 2022 г.
21 април 2023 г. Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" - предварителни данни 2022 г.
25 април 2023 г. Детски ясли 2022 г.
26 април 2023 г. Образование в Република България 2022/2023 учебна година
26 април 2023 г. Статистика на доходите и условията на живот 2022 г.
28 април 2023 г. Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 2022 г.
28 април 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България март 2023 г.
28 април 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите април 2023 г.
28 април 2023 г. Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 2021 г.
28 април 2023 г. Производство и доставки на енергийни продукти февруари 2023 г.
28 април 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2023 г.
28 април 2023 г. Районни отоплителни и охладителни системи 2021 г.
28 април 2023 г. Население и демографски процеси - окончателни данни 2022 г.