Премини към основното съдържание

Подобряване на качеството на данните на вътресъюзната търговия в контекста на обмена на микроданни

Публикувано на: 04.03.2022 - 15:55

През март 2022 г. НСИ стартира проект “Подобряване качеството на данните на вътресъюзната търговия в контекста на обмена на микроданни”.

Външнотърговската статистика играе важна роля за анализа на икономическото развитие и на политиката както на национално, така и на общностно равнище. Формирането на Брутния вътрешен продукт и Платежния баланс на страните са повлияни до голяма степен от външнотърговската дейност.

На своето 29-то заседание през май 2016 г., Комитетът на европейската статистическа система „подкрепи общия подход за модернизиране на статистиката за търговия със стоки в рамките на ЕС, целящ да осигури значително намаляване на тежестта за респондентите, като в същото време поддържа стабилно ниво на качество и отговаря на променящите се нужди на потребителя". Ключовите цели на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика, в сила от 1 януари 2022 г., относно статистика на международната търговия със стоки са намаляване на разходите и административната тежест при събирането и изготвянето на статистически данни, като същевременно се подобрява качеството на статистическата информация. Той установява обмена на микроданни (MDE) за вътресъюзния износ на стоки, като силно насърчава иновативните методологии в статистиката за търговия със стоки в рамките на Съюза.

Обменът на микроданни за износ на стоки в рамките на ЕС  е най-иновативната част от модернизираната система за статистика на международната търговия със стоки (ITGS). Той следва да се използва като допълнителен източник на данни за подобряване качеството на статистическите данни за вноса на стоки в рамките на ЕС.

Общата цел на проекта е интегриране на обменяните микроданни в процеса на съставяне на вноса на стоки в рамките на ЕС подобряване качеството на данните, събирани на национално ниво и  проучване на асиметрията и причините за нея в контекста на обмена на микроданни.

Проектът е с продължителност 15 месеца - от март 2022 до май 2023 година.