Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през февруари 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 февруари 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" декември 2021 г.
4 февруари 2022 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство IV тримесечие 2021 г.
4 февруари 2022 г. Наблюдение на потребителите януари 2022 г.
7 февруари 2022 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради IV тримесечие 2021 г. - предварителни данни
10 февруари 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията декември 2021 г.
10 февруари 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни ноември 2021 г.
10 февруари 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни декември 2021 г.
10 февруари 2022 г. Места за настаняване декември 2021 г.
10 февруари 2022 г. Икономически сметки за селското стопанство 2021 г. - втора оценка
14 февруари 2022 г. Наети лица и средна работна заплата IV тримесечие 2021 г.
15 февруари 2022 г. Индекси на потребителските цени - предварителни данни януари 2022 г.
15 февруари 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България 2021 г. - годишни данни
15 февруари 2022 г. Индекси на цените в селското стопанство IV тримесечие 2021 г.
годишни данни 2021 г.
15 февруари 2022 г. Цени на производител в селското стопанство IV тримесечие 2021 г.
годишни данни 2021 г.
15 февруари 2022 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата IV тримесечие 2021 г.
15 февруари 2022 г. Емисии на вредни вещества в атмосферата 2020 г.
15 февруари 2022 г. Битови отпадъци 2020 г.
15 февруари 2022 г. Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци 2020 г.
15 февруари 2022 г. Отпадъци от икономическата дейност 2020 г.
15 февруари 2022 г. Ведомствени наблюдения, свързани с околната среда 2020 г.
15 февруари 2022 г. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2020 г.
15 февруари 2022 г. Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 2020 г.
15 февруари 2022 г. Водопотребление, водоснабдяване и канализация 2020 г.
15 февруари 2022 г. Пуснати на пазара опаковки 2020 г.
15 февруари 2022 г. Подземни запаси 2020 г.
15 февруари 2022 г. Екологични данъци 2020 г.
15 февруари 2022 г. Екологични стоки и услуги 2020 г.
16 февруари 2022 г.1 Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки IV тримесечие 2021 г.
17 февруари 2022 г. Наблюдение на работната сила IV тримесечие 2021 г.
18 февруари 2022 г. Цени на производител в горското стопанство IV тримесечие 2021 г.
годишни данни 2021 г.
23 февруари 2022 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни IV тримесечие 2021 г.
24 февруари 2022 г. Индекси на оборота в услугите IV тримесечие 2021 г.
24 февруари 2022 г. Наети лица и средна работна заплата - предварителни данни 2021 г.
24 февруари 2022 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи IV тримесечие 2021 г.
25 февруари 2022 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) IV тримесечие 2021 г.
28 февруари 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България януари 2022 г.
28 февруари 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2022 г.
28 февруари 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите февруари 2022 г.
28 февруари 2022 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни 2020 г.

1 НСИ променя датата поради по-ранното публикуване от Евростат на експресните сезонно изгладени данни за БВП в ЕС и държавите членки.