Премини към основното съдържание

Старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 07.01.2022 г. 
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-12/07.01.2022 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно – квалификационна степен – магистър;
2. Професионален опит – 2 години или IV младши ранг;
3. Професионална област – Право, с придобита юридическа правоспособност;

III. Допълнителни изисквания:
- Добра компютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии; Добро владеене на MS Office.
- Професионален опит в областта на обществените поръчки и добро познаване на нормативната уредба в областта - ще се счита за предимство;
- Доброто владеенето на английски език, удостоверено с документ ще се счита за предимство;
- Познания в областта на европейското законодателство и неговото пряко прилагане и/или транспониране в националната нормативна уредба ще се счита за предимство.

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага);
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг на държавна служба;
5. копие от свидетелство за придобита юридическа правоспособност.

VII. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден  от 9.30 до 11.30 и от 13:30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418. 
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата - PD-SU-4.
Срокът за приемане на документите е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях е-mail.
При кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура, следва да се спазват противоепидемичните мерки, разписани в действащите към съответния момент заповеди на Министъра на здравеопазването.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

IX. Кратко описание на длъжността: Изготвяне на правни консултации и становища по въпроси, свързани с дейността на НСИ.
Участва в изготвянето на документите за възлагане на обществени поръчки и всички съпътстващи задължения касаещи възложителите на обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Разработване и актуализиране на заповеди, вътрешни правила и процедури по прилагане на законодателството, свързани със функционирането на НСИ, участие в комисии, консултативни и помощни органи и съвети към председателя на НСИ.
Самостоятелно или в екип изготвя правни становища и обосновки в процеса на развитие на европейското законодателство в областта на статистиката и неговото пряко прилагане или транспортиране в националната нормативна уредба.

X. Размер на основната месечна заплата - 1550 лв.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Национален статистически институт.