Премини към основното съдържание

Околна среда, годишни данни за 2020 година

Публикувано на: 21.12.2021 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2020 година.

През 2020 г. делът на наличните в края на годината дълготрайни материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

През 2020 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.8% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.  

През 2019 г. количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 2 838 хил. т, като запазва почти същото равнище спрямо 2018 година (2 862 хил. тона).

Образуваните отпадъци от икономическата дейност през 2019 г. са 123 148 хил. тона. Неопасните отпадъци са 109 654 хил. т, а опасните отпадъци са 13 494 хил. тона. Няма съществена промяна в количествата генерирани отпадъци от стопанска дейност спрямо предходните години.

През 2020 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 077 млн. м3, като спрямо 2019 г. намалява с 6.4%. През 2020 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 310 млн. м3, като спрямо 2019 г. намалява с 5.9%.

Прессъобщение
Статистическа област