Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от…………до…………2021 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок от 01 март до 30 юни 2022 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2022 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2022 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2021 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Ивелина Тодорова [email protected] 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за предприятието  Теодора Мачканова   691 0877364088
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683 0877364088
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Справка за данъците и таксите Зорка Борисова   108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491