Премини към основното съдържание

Подаване на Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките на хартиен носител

Всички предприятия, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2021 година, са длъжни да представят статистически справки за дейността за 2021 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Статистическите справки можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2021 година - пълен комплект
Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2021 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2021 година
2. Справка за местните единици за 2021 година
3. Справка за група предприятия през 2021 година
4. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година
5. Справка за нетекущите (дълготрайни) активи към 31.12.2021 година
6. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година
7. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2021 година (попълва се само от търговските банки)
8. Справка за данъците и таксите през 2021 година
9. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
10. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2021 година
11. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година
12. Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи през 2021 година (попълва се само от общините)