Премини към основното съдържание

ГОД на предприятията с нестопанска цел в PDF формат

Всички предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др., които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2021 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2021 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2021 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2021 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2021 година
2. Справка за местните единици за 2021 година
3. Счетоводен баланс към 31.12.2021 година
4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2021 година
5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2021 година
6. Отчет за собствения капитал за 2021 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година на микропредприятията
10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2021 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година
12. Справка за данъците и таксите през 2021 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2021 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2021 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година
17. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2021 година
18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година