Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2021 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на инвестиционните предприятия се попълва от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 30 юни 2022 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2022 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2021 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова [email protected] 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Справка за предприятието Теодора Мачканова   691 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Красимира Недева 668 0877364088
Справка за местните единици  Димитър Димитров   683 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Красимира Недева 668 0877364088
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683 0877364088
Теодора Мачканова 691 0877364088
Красимира Недева 668 0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  
Справка за таксите и комисионните Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи Ирена Янакиева   176 0877140553
Справка за данъците и таксите Зорка Борисова   108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Иванка Господинова   264  
Теодора Тодорова 609  
Анета Запрянова 115  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Рени Петкова   103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2021 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2021 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2021 година
2. Справка за местните единици за 2021 година
3. Справка за група предприятия през 2021 година
4. Баланс към 31.12.2021 година
5. Отчет за доходите за 2021 година
6. Отчет за собствения капитал за 2021 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
9. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2021 година
10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2021 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година
12. Справка за данъците и таксите през 2021 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2021 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2021 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година
17. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година