Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2021 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. 

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2022 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок от 01 март до 30 юни 2022 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр. 

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2021 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Ивелина Тодорова [email protected] 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за предприятието Теодора Мачканова   691 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Красимира Недева 668 0877364088
Справка за местните единици  Димитър Димитров   683 0877364088
Катерина Герасимова 584 0877147265
Красимира Недева 668 0877364088
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683 0877364088
Теодора Мачканова 691 0877364088
Красимира Недева 668 0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи  Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  
Справка за таксите и комисионните Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи Ирена Янакиева   176 0877140553
Справка за данъците и таксите Зорка Борисова   108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи Ивелина Тодорова   156 0877140495
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  Зорка Борисова   108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати 
Иванка Господинова   264  
Теодора Тодорова 609  
Анета Запрянова 115  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Емилия Милошева 166 0877368498
Мартин Рендов 627  
Справка за чуждестранните преки инвестиции Анелия Вихърова    129 0877140553
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство Росица Лисева   711 0877140328
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти Анелия Вихърова    129 0877140553
Справка за продажбите и търговските обекти Десислава Тодорова   586 0877140328
Справка за разходите на суровини и материали Маргарита Цветкова   659  
Справка за потреблението на горива и енергия  Даниела Колева   590 0877368495
Ирина Денчева 625 0877368495
Антония Първанова 589 0877368495
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти Ивета Минкова   191 0877368495
Люба Янева 621 0877368495
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Рени Петкова   103 0877368503
Надя Катеринкина 167 0877368503
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти Елка Ерменкова   722 0877146983
Боряна Настанлиева 267 0877146983
Яна Велева 184  

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2021 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2021 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2021 година
2. Справка за местните единици за 2021 година
3. Справка за група предприятия през 2021 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2021 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2021 година
6. Отчет за собствения капитал за 2021 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 г. на микропредприятията
10. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2021 година
11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2021 година
12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 година
13. Справка за данъците и таксите през 2021 година
14. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2021 година
15. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2021 година
16. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2021 година
17. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2021 година
18. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 година
19. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2021 година
20. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2021 година
21. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2021 година
22. Справка за продажбите и търговските обекти през 2021 година
23. Справка за разходите на суровини и материали за 2021 година
24. Справка за потреблението на горива и енергия за 2021 година
25. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2021 година
26. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година
27. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2021 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.