Премини към основното съдържание

Главен счетоводител в отдел „Обща администрация“ към ТСБ - Юг

Публикуван на: 10.01.2022 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Обща администрация“ към ТСБ – Юг

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ТСБ – Юг публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Обща администрация“:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1. Стоянка Ангелова Андреева

4.750

3

4.971

5

39.107

2. Нели Динкова Дириманова

4.125

3

4.943

5

37.089

3. Васил Крумов Митов

4.500

3

4.685

5

36.927

 

 

Дата: 04.01.2022 г.                                                                                      Председател на комисията: / п/

                                                                                                                                                               (Йовка Белчева)

 

 

Публикуван на: 23.12.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на Протокол за допуснати и недопуснати кандидати от 17.12.2021 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № Ю-РД-04-171/14.12.2021 г. на директора на ТСБ - Юг за провеждане на конкурс за заемане на длъжността -  „Главен счетоводител” в отдел “Обща администрация“ към Териториално статистическо бюро – Юг

 

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях комисията реши:

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. заявление по образец;

1.2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

1.3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

1.4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. минимална образователна степен – бакалавър;

2.2. професионален опит – 3 години;

2.3. ранг - IV младши.

 

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността в съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството:

3.1. Висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол и съответно професионален опит:

 - при магистърска степен - две години;

 - при бакалавърска степен - три години;    

3.2. Друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

3.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

 

4. Допълнителни изисквания:

4.1. Компютърни умения - приложенията на MSOffice, Internet;

4.2. Владеенето на програмни продукти БП – Конто 66 и Омекс е предимство;

4.3. Владеенето на английски език е предимство.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата¹

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността²

Основание за недопускане

1

Васил Крумов Митов

да

да

не

2

Весела Иванова Колева

да

да

не

3

Лъчезар Георгиев Мушев

да

да

не

4

Нели Динкова Дириманова

да

да

не

5

Пепа Костадинова Стойчева

да

да

не

6

Петрана Атанасова Истрефова

да

да

не

7

Стоянка Ангелова Андреева

да

да

не

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1

Васил Крумов Митов

2

Весела Иванова Колева

3

Лъчезар Георгиев Мушев

4

Нели Динкова Дириманова

5

Пепа Костадинова Стойчева

6

Петрана Атанасова Истрефова

7

Стоянка Ангелова Андреева

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати - няма

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 04.01.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 6, зала 601.

 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

 

Всички участващи/присъстващи лица следва да:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за

ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 04.01.2022 г. от 13:00 ч. в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 6, зала 601.

 

III. Комисията предложи и прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

 

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Юг за решаване на теста и пликове (голям и малък формат). В плик – малък формат всеки кандидат следва да попълни и сложи специален формуляр с име, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес, а в плик - голям формат - решения тест.

Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест - оценка 4, която се получава при 17 верни отговора

при 18 верни отговора – 4.125

при 19 верни отговора – 4.25

при 20 верни отговора - 4.375

при 21 верни отговора - 4.50

при 22 верни отговора - 4.625

при 23 верни отговора - 4.75

при 24 верни отговора - 4.875

при 25 верни отговора - 5.00

 

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

  1. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста

кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

  1. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
  2. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
  3. Окончателните резултати се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Главен счетоводител” в отдел „Обща администрация” към ТСБ – Юг могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     

 

1. Закон за администрацията;

2. Закон за държавния служител;

3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

4. Закон за статистиката;

5. Устройствен правилник на НСИ;

6. Национална статистическа програма за 2021 г.;

7. Кодекс на труда;

8. Кодекс за социално осигуряване;

9. Закон за счетоводството;

10. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

11. Д Д С  № 20/ 14. 02.2004 г.;

12. Д Д С № 1/ 26.01.2015 г.;

13. Д Д С № 14/ 30.12.2013 г.

 

Дата: 17.12.2021 г.                                                   Председател на комисията: / п/

                                                                                                                                  (Йовка Белчева)