Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Статистически изследвания – Пловдив“, сектор „Статистика на домакинствата и лицата“ към ТСБ - Юг

Публикуван на: 10.01.2022 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Пловдив“, сектор „Статистика на домакинствата и лицата“ към ТСБ – Юг

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ТСБ – Юг публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Пловдив“, сектор „Статистика на домакинствата и лицата“:

Име, презиме,

фамилия на

кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1. Красимира Димитрова Делигеоргиева-Сариева

4.625

3

4.967

5

38.708

2. Ива Емануилова Стоилова

4.125

3

5.000

5

37.375

3. Яна Павлинова Колева

4.750

3

4.600

5

37.251

 

 

Дата: 05.01.2022 г.                                                                                      Председател на комисията: / п/

                                                                                                                                                               (Николета Малинова)

 

Публикуван на: 23.12.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на Протокол за допуснати и недопуснати кандидати от 17.12.2021 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № Ю-РД-04-170/14.12.2021 г. на директора на ТСБ - Юг за провеждане на конкурс за заемане на длъжността – „Младши експерт” в отдел “Статистически изследвания - Пловдив“, сектор „Статистика на домакинствата и лицата“ към Териториално статистическо бюро – Юг

 

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях комисията реши:

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. заявление по образец;

1.2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

1.3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

1.4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. минимална образователна степен – професионален бакалавър;

2.2. професионален опит – не се изисква.

 

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Специалност – статистика, икономика, информатика;

3.2. Компютърни умения – приложенията на MSOffice, Internet;

3.3. Владеенето на английски език е предимство.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата¹

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността²

Основание за недопускане

1

Александър Стоилов Стоилов

да

да

не

2

Ангелинка Владимирова Пейчева

да

да

не

3

Валентина Петрова Карагьозова

да

да

не

4

Василена Кръстева Паскалева

да

да

не

5

Весела Иванова Маринова

да

да

не

6

Даниела Борисова Удонджиева

да

да

не

7

Ива Емануилова Стоилова

да

да

не

8

Красимира Димитрова Делигеоргиева-Сариева

да

да

не

9

Крум Илиев Куков

да

да

не

10

Лъчезар Георгиев Личев

да

да

не

11

Милена Иванова Стоилова

да

да

не

12

Мирослав Павлов Павлов

да

да

не

13

Надежда Спасова

да

да

не

14

Пенка Илиева Моллова

да

да

не

15

Стефка Бориславова Дечкова

да

да

не

16

Христо Михайлов Брусалиев

да

да

не

17

Яна Павлинова Колева

да

да

не

 

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1

Александър Стоилов Стоилов

2

Ангелинка Владимирова Пейчева

3

Валентина Петрова Карагьозова

4

Василена Кръстева Паскалева

5

Весела Иванова Маринова

6

Даниела Борисова Удонджиева

7

Ива Емануилова Стоилова

8

Красимира Димитрова Делигеоргиева-Сариева

9

Крум Илиев Куков

10

Лъчезар Георгиев Личев

11

Милена Иванова Стоилова

12

Мирослав Павлов Павлов

13

Надежда Спасова

14

Пенка Илиева Моллова

15

Стефка Бориславова Дечкова

16

Христо Михайлов Брусалиев

17

Яна Павлинова Колева

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати - няма

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 05.01.2022 г. от 9:30 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 6, зала 601.

 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

 

Всички участващи/присъстващи лица следва да:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за

ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 05.01.2022 г. от 13:00 ч. в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 6, зала 601.

III. Комисията предложи и прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Юг за решаване на теста и пликове (голям и малък формат). В плик – малък формат всеки кандидат следва да попълни и сложи специален формуляр с име, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес, а в плик - голям формат - решения тест.

Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест - оценка 4, която се получава при 17 верни отговора

при 18 верни отговора – 4.125

при 19 верни отговора – 4.25

при 20 верни отговора - 4.375

при 21 верни отговора - 4.50

при 22 верни отговора - 4.625

при 23 верни отговора - 4.75

при 24 верни отговора - 4.875

при 25 верни отговора - 5.00

 

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

  1. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
  2. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
  3. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
  4. Окончателните резултати се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Пловдив”, сектор „Статистика на домакинствата и лицата“ при ТСБ – Юг могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     

 

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/

1.1. Закон за администрацията;

1.2. Закон за държавния служител;

1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

 

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ (www.nsi.bg)

2.1. Закон за статистиката;

2.2. Устройствен правилник на НСИ;

2.3. Национална статистическа програма за 2021 г.

 

3. Базови познания в областта на икономиката и статистиката

3.1. Интернет страница на НСИ;

 

 

Дата: 17.12.2021 г.                       Председател на комисията: / п/

                                                                                               (Николета Малинова)