Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Статистически изследвания – Кърджали“ към ТСБ - Юг

Публикуван на: 10.01.2022 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Кърджали“ към ТСБ – Юг

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ТСБ – Юг публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Кърджали“:

 

Име, презиме,

фамилия на

кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1. Юлияна Златкова Кехайова

4.875

3

4.933

5

39.291

2. Стоян Иванов Милков

4.000

3

5.000

5

37.000

 

Дата: 06.01.2022 г.                                                                                      Председател на комисията: / п/

                                                                                                                                                               (Мария Желева)

 

 

Публикуван на: 23.12.2021 г.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на Протокол за допуснати и недопуснати кандидати от 17.12.2021 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № Ю-РД-04-169/14.12.2021 г. на директора на ТСБ - Юг за провеждане на конкурс за заемане на длъжността – „Младши експерт” в отдел “Статистически изследвания - Кърджали“ към Териториално статистическо бюро – Юг

 

 

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях комисията реши:

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. заявление по образец;

1.2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

1.3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

1.4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. минимална образователна степен – професионален бакалавър;

2.2. професионален опит – не се изисква.

 

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Специалност – статистика, икономика, информатика;

3.2. Компютърни умения – приложенията на MSOffice, Internet;

3.3. Владеенето на английски език е предимство.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата¹

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността²

Основание за недопускане

1

Ахмед Ахмед Хасан

да

да

не

2

Гергана Петрова Панайотова

да

да

не

3

Диляна Руменова Пенева

да

да

не

4

Жени Добрева Янчева

да

да

не

5

Златка Николова Караянева

да

да

не

6

Милка Веселинова Нучева

да

да

не

7

Мирослава Кирова Тенчева

да

да

не

8

Мюмюне Мюмюн Хасан

да

да

не

9

Назми Фахритин Халил

да

да

не

10

Светла Петрова Събева

да

да

не

11

Светлана Тенчева Куюмджиева

да

не

чл. 17, ал. 3, т. 2 от НПКПМДС

12

Севинч Сали Мустафа

да

да

не

13

Сехер Ибрахим Мехмед

да

да

не

14

Стоян Иванов Милков

да

да

не

15

Татяна Миткова Димитрова-Недева

да

да

не

16

Юлияна Златкова Кехайова

да

да

не

 

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1

Ахмед Ахмед Хасан

2

Гергана Петрова Панайотова

3

Диляна Руменова Пенева

4

Жени Добрева Янчева

5

Златка Николова Караянева

6

Милка Веселинова Нучева

7

Мирослава Кирова Тенчева

8

Мюмюне Мюмюн Хасан

9

Назми Фахритин Халил

10

Светла Петрова Събева

11

Севинч Сали Мустафа

12

Сехер Ибрахим Мехмед

13

Стоян Иванов Милков

14

Татяна Миткова Димитрова-Недева

15

Юлияна Златкова Кехайова

 

 

2. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1

Светлана Тенчева Куюмджиева

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 06.01.2022 г. от

10:30 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 6, зала 601.

 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

 

Всички участващи/присъстващи лица следва да:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за

ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 06.01.2022 г. от 13:30 ч. в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 6, зала 601.

 

III. Комисията предложи и прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

 

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Юг за решаване на теста и пликове (голям и малък формат). В плик – малък формат всеки кандидат следва да попълни и сложи специален формуляр с име, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес, а в плик - голям формат - решения тест.

Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест - оценка 4, която се получава при 17 верни отговора

при 18 верни отговора – 4.125

при 19 верни отговора – 4.25

при 20 верни отговора - 4.375

при 21 верни отговора - 4.50

при 22 верни отговора - 4.625

при 23 верни отговора - 4.75

при 24 верни отговора - 4.875

при 25 верни отговора - 5.00

 

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

  1. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
  2. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
  3. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
  4. Окончателните резултати се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Кърджали” при ТСБ – Юг могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     

 

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/

1.1. Закон за администрацията;

1.2. Закон за държавния служител;

1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

 

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ (www.nsi.bg)

2.1. Закон за статистиката;

2.2. Устройствен правилник на НСИ;

2.3. Национална статистическа програма за 2021 г.

 

3. Базови познания в областта на икономиката и статистиката

3.1. Интернет страница на НСИ;

 

 

Дата: 17.12.2021 г.                       Председател на комисията: / п/

                                                                                               (Мария Желева)