Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ - Югоизток

Публикуван на: 22.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 06.12.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Териториално статистическо бюро – Югоизток (ТСБ - Югоизток) при Национален статистически институт, със седалище: гр. Бургас, комплекс „П. Р. Славейков“,  ул. „Янко Комитов“ № 3, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13,  ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), и Заповед на директора на ТСБ - Югоизток № ЮИ-РД-04-181/22.11.2021 г.

Обявява:

I. Конкурс за заемане по служебно правоотношение на длъжността „Старши експерт“ в ТСБ - Югоизток, с място на работа в отдел „Статистически изследвания - Сливен“.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на  длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 1 година;
3. Ранг - V младши.

III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – статистика, икономика, информационни технологии и други инженерни науки;
2. Компютърна компетентност: MS Office – Word, Excel;
3. Английски език – на работно ниво;
4. Свидетелство за управление на МПС – категория „В“.

IV. Други: Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

VI. Кандидатите за конкурса следва да представят документи, както следва:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация (Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага);
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VII. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) всеки работен ден от 9:30 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа в сградата на ТСБ - Югоизток, адрес: град Бургас, комплекс „П. Р. Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3, етаж 5, стая 2.
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтния номер на обявата – TSBSE – SE. 
Срокът за приемане на документи е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават  длъжностната характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
При подаване на документите и провеждане на конкурса задължително трябва да се спазват всички противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ - Югоизток, гр. Бургас, комплекс „П. Р. Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3, ет. 5.

IX. Кратко описание на длъжността: Организира, поддържа и отговаря за работата на информационните и комуникационни системи в отдела. Събира, обработва и изпраща в срок  статистическа информация. Управлява служебния автомобил на отдела, след изрично упълномощаване от директора на ТСБ - Югоизток. 

X. Размер на основната месечна заплата – 1000 лв.

Размерът на основната заплата се определя в съответствие с действащите вътрешни правила за работната заплата в НСИ.