Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Наука, иновации и информационно общество“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 19.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 03.12.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-627/19.11.2021 г. на Председателя на НСИ

 

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр.  в отдел „Наука, иновации и информационно общество“ към дирекция „Бизнес статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
2. Професионален опит – не се изисква;
3. Ранг - V младши ранг.

III.Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Статистика, Икономика и Математика;
2. Компютърна грамотност – познаване на MS Office - Excel, Word;
3. Английски език – работно ниво.

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:

1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага) и допълнителна квалификация.

VIІ. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден  от 9.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418.

При кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура, следва да се спазват противоепидемичните мерки, разписани в действащите към съответния момент заповеди на Министъра на здравеопазването.

Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата – NIIO - 1.

Срокът за приемане на документите е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях е-mail.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

IX. Кратко описание на длъжността: Участие в разработването и актуализирането на инструментариума на изследванията в областта на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), иновациите и информационното общество, включени в Националната статистическа програма. Приложение на методологията, използвана при събиране, обработка, контрол на достоверността и качеството на данните от изследванията в областта на НИРД, иновациите и информационното общество. Участие в подготовката на данни за предоставяне на потребителите на статистическа информация.

X. Определям размер на основната месечна заплата за длъжността – 990 лв.