Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Видин“ към ТСБ – Северозапад

Публикуван на: 23.11.2021 г.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/23.11.2021 г.
за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс обявен със заповед на директора на ТСБ – Северозапад № СЗ-РД-04-51/12.11.2021 г. за заемане на една щатна бройка за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Видин“ при ТСБ – Северозапад

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1, чл. 34 и чл. 36 от Наредбата да провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсна комисия, назначена със заповед № СЗ-РД-04-52/12.11.2021 г. на директора на ТСБ - Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Видин“ при ТСБ – Северозапад, въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях, комисията реши:

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1 Заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
1.2     Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
1.3 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.
1.4  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
2.1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; 
2.2. Професионален опит – 1 година;
2.3. Ранг – V младши; 
2.4. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, въз основа на компетентностите, необходими за експертните длъжности в администрацията:
2.4.1. Специалност – Статистика, информатика, математика и икономика;
2.4.2. Компютърна грамотност – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office.

  

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1

Людмила Михайлова Любенова

да

да

не

 

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Людмила Михайлова Любенова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 10.12.2021 г. от 09.30 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, отдел „Статистически изследвания - Видин“, ул. „Южна промишлена зона” № 49, ет. 3, Заседателна зала .
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 10.12.2021 г. от 11.00 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, отдел „Статистически изследвания - Видин“, ул. „Южна промишлена зона” № 49, ет. 3, Заседателна зала.
В изпълнение на т. 31 б от Раздел I. на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, изменена със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. до конкурса ще се допускат само кандидати, които:
1. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповеди № РД-01-733 от 27.08.2021 г. и № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването или 
2. представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповеди № РД-01-733 от 27.08.2021 г. и № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Конкурсът ще се проведе при спазването на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
При възникнала промяна на противоепидемичните мерки кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: Няма

III. Комисията предложи и прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:
1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Северозапад за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и попълнен формуляр със своето име. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
•    минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 17 верни отговора
-    при 18 верни отговора – 3.25
-    при 19 верни отговора – 3.50
-    при 20 верни отговора – 3.75
-    при 21 верни отговора – 4.00
-    при 22 верни отговора – 4.25
-    при 23 верни отговора – 4.50                
-    при 24 верни отговора – 4.75
-    при 25 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 
2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на една щатна бройки за длъжността „Старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Видин” при ТСБ - Северозапад, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2021 година.
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ

 

Дата: 23.11.2021 г.                       Председател на комисията: / п/
                                                                                                     (Цветан Цветков)

 

 

Публикуван на: 12.11.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СЗ-РД-04-51/12.11.2021 г. на Директора на Териториално статистическо бюро - Северозапад

ОБЯВЯВА

І. Конкурс за заемане по служебно правоотношение на една щатна бройка за длъжността “Старши експерт” в отдел “Статистически изследвания - Видин ” към ТСБ – Северозапад. 

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 1 година ;
3. Ранг - V младши ранг.

III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Статистика, информатика, математика и икономика;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VІI. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл) всеки работен ден от 9.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 1, ет. 3, ст. 311. Срокът за приемане на документите е до 10 (десет) дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. 
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При подаване на 
документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях е-mail.
При кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура, следва да се спазват противоепидемичните мерки, разписани в действащите към съответния момент заповеди на Министъра на здравеопазването.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ – Северозапад, етаж 3. 

IX. Кратко описание за длъжността: Събиране, оглед и обработка на статистически данни, участие в статистически наблюдения и извършване на анкетни изследвания, включени в НСП на НСИ, участие в организирането и изпълнението на статистически изследвания, извън НСП на НСИ в област Видин. 

X. Определям размер на основната месечна заплата за длъжността – 910 лв.
Размерът на основната заплата се определя в съответствие с действащите вътрешни правила за работната заплата в НСИ.

 
ПОЛИНА ЦВЕТКОВА
Директор на ТСБ - Северозапад