Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистика на условията на живот“ към дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.10.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-567/07.10.2021 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Статистика на условията на живот“ към дирекция „Демографска и социална статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 2 години или IV младши ранг

III. Допълнителни изисквания:
1. Професионално направление – обществени и стопански науки, природни науки, статистика, математика и информатика;
2. Компютърна грамотност – познаване на MS Office и SPSS;
3. Английски език – работно ниво.

IV. Други: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 
V. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;      
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, и допълнителна квалификация /Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага/;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

VII. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден  от 9.30 до 11.30 и от 13:30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418. 
При кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура, следва да се спазват противоепидемичните мерки, разписани в действащите към съответния момент заповеди на Министъра на здравеопазването.
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтния номер на обявата – SUZH-SE-2.
Срокът за приемане на документите е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. 
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях е-mail.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

IX. Кратко описание на длъжността:
Организиране, методологическа подготовка, провеждане и контрол на статистическото изследване на домакинските бюджети и статистика на социалната защита. Изготвяне на аналитични материали и участие в изготвянето на публикации. Поддържане на контакти с програмистите, отговарящи за софтуера на изследването за отстраняване на евентуални проблеми при обработката на първичните данни и при необходимост от актуализация на софтуера.

X. Размер на основната месечна заплата - 1150 лв.
Заплатата се определя в съответствие с действащите вътрешни правила за работната заплата в НСИ.