Премини към основното съдържание

Национален статистически съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ СЪВЕТ (НСС)

Съставът на НСС е определен със Заповед № РД 07-6/13.01.2009 г. на Председателя на НСИ, актуализиран със Заповед № РД 07-125/04.04.2011 г., Заповед № РД 07-338/11.10.2012 г., Заповед № РД 07-331/23.10.2013 г., Заповед № РД 07-174/23.06.2014 г., Заповед № РД 07-304/07.10.2014 г., Заповед № РД 05-530/29.07.2015 г., Заповед № РД 05-172/25.02.2016 г., Заповед № РД 05-851/11.10.2016 г. и Заповед № РД 05-989/29.11.2018 г., Заповед № РД-05-552/30.09.2021 г. и Заповед № РД-05-108/15.03.2022 г. на Председателя на НСИ

N по 
ред

Име и фамилия

Длъжност/Ведомство/Министерство

Адрес

Телефон, факс, e-mail

1.

Проф. Стоян Цветков

Гост-професор в Университет за национално и световно стопанство

София 1700

Студентски град „Христо Ботев”

Бул. „8-ми декември”

Тел. +359 2 819 53 66

GSM: +359 888 420 324

 e-mail: [email protected]

2.

Проф. дсн Светлана Съйкова

Гост-професор в Институт по философия и социология, Българска академия на науките

София 1000

ул. Сердика № 4

GSM: +359 885 653 450

e-mail: [email protected]

3.

Анна Делибашева

Директор на Дирекция „Анализи, наблюдение и планиране” на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

София 1000,

бул. „Дондуков“ №3

Тел.: +359 2 926 53 14;

GSM: +359 882 825 105

e-mail: [email protected]

4.

Лиляна Банчева

Директор на дирекция “Статистика”,

Българска народна банка

София 1000

пл. „Княз Александър І“  № 1

Тел.: +359 2 9145 12 43

GSM: +359 885 912 220

е-mail: [email protected]

5.

Мадлена Станимирова

Директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” на Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите

София 1618

бул. “Цар Борис III” № 136

Тел. +359 2 940 64 70

e-mail: [email protected]

6.

Доц.дм Красимира Дикова

Директор на Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване” при Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

София 1431

ул. “Акад. Иван Гешов" № 15

Тел. +359 2 954 95 79;

         +359 2 917 40 60

e-mail:[email protected]

7.

Павлинка Ковачева

Главен експерт в Дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването”  на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Министерство на транспорта и съобщенията

София 1000

ул. “Дякон Игнатий” № 9

GSM: +359 888 915 864

e-mail: [email protected]

8.

Савина Захариева

Началник на отдел „Административно обслужване, статистика и архив“,  Дирекция „Административни и финансови дейности“ , Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Министерство на транспорта и съобщенията

София 1000

ул. “Дякон Игнатий” № 9

Тел: +359 2 937 10 97

GSM: +359 889 344 066

e-mail: [email protected]

 

9.

Павел Кючуков

 Началник  отдел “Държавна финансова статистика”,  Дирекция “Държавно съкровище”, Министерство на финансите

София 1040

ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Тел. +359 2 9859 21 37

e-mail: [email protected]

10.    

Невена Георгиева

Директор на дирекция “Интрастат”,

Национална агенция за приходите към Министерство на финансите

София 1000

бул. “Дондуков” № 52

Тел. +359 2 976 04 62

GSM: + 359 885 47 55 98

e-mail:  [email protected]

11.    

Елена Карачорова

Началник отдел „Стратегически анализи и прогнози и развитие на справочна инфраструктура”, Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност” на  Агенция “Митници” към Министерство на финансите

София 1202

ул. “Г. С. Раковски” № 47

Тел. +359 2 9859 45 42

e-mail:[email protected]

12.    

Гергана Пеева-Иванова

Държавен експерт в отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози”, Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”,

Национален осигурителен институт

София 1303

бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64

Тел. +359 2 926 12 05

e-mail:[email protected]

13.    

Диана Атанасова

Началник на отдел „Агростатистика” в Главна дирекция  „Земеделие и  регионална политика”,

Министерство на земеделието

София 1040

бул. “Христо Ботев” № 55

Тел. +359 2 9851 11 02

e-mail:

[email protected]

14.    

Проф. д-р Веселка Павлова

Преподавател в Катедра „Статистика и иконометрия”, Факултет „Приложна информатика и статистика“

Университет за национално и световно стопанство  

София 1700

Студентски град „Христо Ботев”

Бул. „8-ми декември”,

Каб. 2078

Тел. +359 2 8195 508

e-mail: [email protected]

15.    

Зорница Русинова

Председател на Икономически и социален съвет

София 1784

бул. “Цариградско шосе” № 111

Тел. +359 2 939 80 11

e-mail: [email protected]

 

16.    

Проф. д-р Стоян Тотев

Член на Научния състав в Институт за икономически изследвания към БАН, Професор в секция „Регионална и секторна икономика” на ИИИ към БАН

София 1040

ул. „Аксаков” № 3

ПК 788

GSM: +359 889 625 968

факс: + 359 2 988 21 08

е-mail: [email protected];

            [email protected]