Премини към основното съдържание

Старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 22.10.2021 г.

Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ при Национален статистически институт  

Във връзка с последните противоепидемични мерки, конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ при Национален статистически институт уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 26.10.2021г., като определя нова дата 04.11.2021 г.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посочената нова дата 04.11.2021 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“ за решаване на тест.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 04.11.2021 г. от 12:15 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.

В изпълнение на т. 31 б от Раздел I. на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, изменена със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. до конкурса ще се допускат само кандидати, които:

 1. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповеди № РД-01-733 от 27.08.2021 г. и № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването или 
 2. представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповеди № РД-01-733 от 27.08.2021 г. и № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Конкурсът ще се проведе при спазването на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Публикуван на: 18.10.2021 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO - 373 от 18.10.2021 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-576/13.10.2021 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Ирина Бойкова Стоименова

2

Мартин Александров Бранков

3

Даниела Дачева Дачева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 26.10.2020 г. от 11:15 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Комисията прие с Протокол № KO - 373 от 18.10.2021 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:

Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 50 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор.

Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:

 • минимален резултат за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 20 верни отговора
  • при 21 верни отговора – 4.20
  • при 22 верни отговора – 4.40
  • при 23 верни отговора – 4.60
  • при 24 верни отговора – 4.80
  • при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4.

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Закон за държавния служител;

2. Устройствен правилник на Националния статистически институт (НСИ) https://www.nsi.bg/bg/node/555/

3. Закон за статистиката https://www.nsi.bg/bg/node/553/;

4. Закон за администрация;

5. Закон за обществените поръчки;

6. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;

7. Кодекс на труда;

8. Административнопроцесуален кодекс;

9. Граждански процесуален кодекс;

10. Закон за държавната собственост.

 

18.10.2021 г.                                           Председател на комисията:         /П/
                                                                                                                Цветелина Цачева