Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 3/2021

Публикувано на: 24.09.2021 - 10:54

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2021 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

 Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Какви са реалните демографски проблеми на България? - автори проф. Марта Сугарева,  ПУ „Паисий Хилендарски“, и доц. Мариана Мургова, УНСС - София

Статията има за цел да разсее някои необосновани страхове, разпространяващи се в публичното пространство във връзка с демографското развитие на България. Разглеждат се тенденциите на основните демографски процеси в България през последните десетилетия (след 1960 г.) - раждаемост, смъртност, естествен прираст и свързани с тях елементи на демографското развитие, като се съпоставят със съответните процеси в други европейски страни. Подбрани са общо шест държави, включително България, като се използват едни и същи индикатори на въпросните процеси. Информацията също е уеднаквена - от базата данни на Евростат с цел да се избегнат недоразумения и несъответствия, породени от причини, свързани с произхода на данните. Изводите са в областта на политиката към населението и към демографските изследвания у нас.

  • Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалното развитие на Република България - автори проф. Веселин Бояджиев,  СУ „С Климент Охридски“, и д-р Васил Зарков, БАКК АД - София

България навлиза в третия си програмен период на изпълнение на кохезионната политика на Европейския съюз. В рамките на новия програмен период 2021 - 2027 г. страната ни ще разполага със средства за инвестиции по линия на политиката на сближаване в размер на 9 млрд. евро, което е ръст спрямо предишния период, в който на България се полагаха около 8.6 млрд. евро.

Големите възможности често скриват проблемите, които носят - ненапразно китайският йероглиф за възможност означава и риск. Значителният дял на тези средства провокира серия от въпроси, измежду които: До колко ефективно политиката на сближаване се използва като инструмент за преодоляване на социално-икономическите различия и успяват ли българските региони наистина да се сближат?

Вече изминаха два периода (2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.), откакто България е пълноправен член на ЕС. Това е един достатъчно дълъг период, за да се направят сравнително обективни оценки на резултатите и въздействието на кохезионната политика върху регионалното развитие на страната, която се явява една от най-изостаналите страни в Съюза както на национално, така и на регионално равнище.

JEL: R580

  • Някои аспекти на промените в организационната структура на Националния статистически институт - автор Цветозария Гатева, ТСБ - Северозапад, Национален статистически институт

В съвременните условия нарастващите изисквания на потребителите на статистическа информация и навлизането на ИКТ налагат необходимостта от промени в структурата на НСИ на ниво централно управление и ТСБ. В статията са представени промените в организационната структура на НСИ, насочени към изпълнение на целите на Националната и Европейската статистическа програма. В статията са анализирани ключови показатели за дейността на НСИ, необходимостта от тяхното изследване и приносът им за подобряване на статистическата дейност и за повишаване на качеството на статистическата информация.

Ключови думи: статистическа институция, статистическа система, Национален статистически институт, организационна структура, реорганизация, ресурсно осигуряване

JEL: C10, C81, C82

  • Нови възможности за иновации в статистическата наука и практика - гео кодиране на социалните изследвания - автор Валерия Ангелова, Национален статистически институт - София

Целта на настоящото изследване е да се анализират практически неограничените възможности на грида на населението за осигуряване на още по-разнообразни субнационални данни с по-дълги динамични редове. Добавена стойност за статистическата наука и практика може да бъде реализирана и по отношение на повишаването на качеството на извадките на социалните изследвания. Анализът съчетава аспекти от административно-териториалното, териториалното и функционалното географско райониране за статистически и аналитични цели, прилагането на териториалните типологии в различни национални и европейски политики, въпроси, свързани с теорията на извадките и възможностите на методите за оценки на данни за малки териториални единици (от английски - Small Area Estimation Methods (SAE). Поставените въпроси са актуални в дългосрочен план, тъй като очертаните в статията предизвикателства ще излизат на дневен ред при всяко прерайониране на страната и Европа.

Ключови думи: грид клетки със страна 1 километър, гео кодиране на статистически изследвания, прерайониране, дължина на динамичните редове от регионални и други субнационални данни, териториални типологии, оптимизиране на извадките, SAE.

В рубриката Българската статистика в три столетия е включена статията:

  • Кратки спомени в памет на проф. Дано Балевски - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

Авторът на биографичното есе разказва спомени за проф. Дано Балевски, който е един от емблематичните ръководители на българската държавна статистика в продължение на повече от 20 години. Той последователно заема ръководни длъжности в държавната статистика: от 1959 г. е заместник-председател; в периода от 1971 до 1976 г. и в периода от 1977 до 1984 г. е председател; завършва своята кариера отново като заместник-председател от 1984 до 1991 г., когато се пенсионира.

Акцентът е поставен върху няколко знакови срещи на автора с проф. Балевски през периода 1981 - 1991 година. Накратко се разказва за поуките, получени от този забележителен човек, оставил трайна следа в развитието на държавната статистика в България. Направеното от него е добър пример и послание за тези, които са приели професията на статистика като своя житейска съдба.           

В рубриката Информации, рецензии, консултации е представена информацията:  

  • Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1965 година - автор Соня Златанова,  Национален статистически институт - София

С Постановление на Министерския съвет № 132 от 30.XII.1963 г. се регламентира провеждането на 12-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Целта на преброяването е да се получат пълни и подробни данни за общия брой на населението и разпределението му по пол, възраст, национален състав, образование, занятие, социални групи и др. към 1 декември 1965 година.

Преброяването на населението и жилищния фонд се извършва не по метода на самопреброяването, а чрез специални органи - преброители и контрольори.

Преброяването на жилищния фонд в България се извършва едновременно с общото преброяване на населението. Карти Д и Ж се попълват от всички преброители, а само 360 преброители (3% от градските преброители), или средно по 12 преброители на окръг, попълват Карта Р. Подробното изучаване на жилищата дава възможност да се изработи един бъдещ баланс на жилищния фонд в страната.

Събраната при преброяването на населението на 1 декември 1965 г. статистическа информация за населението се разработва в 121 таблици, от които 47 таблици по основните демографски и икономически признаци, 28 таблици за домакинствата и семействата, 24 таблици за фертилността, 16 таблици за миграцията и 6 таблици за разпределението на населените места според броя на населението.

Събраната информация за сградите и жилищния фонд в държавата е разработена в 81 таблици, от които 23 таблици за сградите и 56 таблици за жилищата.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 3/2021 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ