Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Бизнес регистри“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 22.10.2021 г.

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Бизнес регистри“, дирекция „Бизнес статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Бизнес регистри“, дирекция „Бизнес статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт:

  • Първо място – Теодора Мачканова
  • Второ място – Лидия Иванчева
  • Трето място – Веселка Гечовска-Маринова 

 

 

Публикуван на: 08.10.2021 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши експерт” в отдел „Бизнес регистри“, дирекция „Бизнес статистика“  при Централно управление на Националния статистически институт         

                      

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно Протокол № КО-355 от 08.10.2021 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-564/06.10.2021 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Силвия Симеонова Петрова

2

Теодора Тодорова Мачканова

3

Лидия Иванова Иванчева

4

Веселка Бисерова Гечовска-Маринова

5

Мариана Милчева Асенова

6

Красимира Александрова Георгиева

7

Диян Колев Димитров

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 18.10.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, ет. партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 18.10.2021 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, ет. партер, зала „Пресцентър”.

Няма недопуснати кандидати.

 

Комисията прие с Протокол № КО-355 от 08.10.2021 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 22 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

За успешно издържали теста се считат тези кандидати, които са отговорили правилно минимум на 14 от зададените въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до интервю. За всеки един верен отговор над 14 ще получат допълнително по 0,125 точки. Крайната максимална оценка за 22 верни отговора ще съответства на оценка 5. Продължителността на провеждането на теста се определя на 45 минути.

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

  • Закон за статистиката;
  • Устройствен правилник на НСИ;
  • Закон за държавния служител;
  • Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г., изменена чрез удължаване до 2020 година;
  • Национална статистическа програма 2021 година;
  • Методология и метаданни за Бизнес демография

https://www.nsi.bg/bg/content/15270/метаданни/демография-на-предприятията

 

                                                                                      Председател на комисията: /п/                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Анастас Троянски