Премини към основното съдържание

Директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 25.10.2021 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на тема:

„Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика” за длъжността директор на дирекция „Макроикономическа статистика” при ЦУ на НСИ

 

Съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

А.  ДОПУСКА ДО ЗАЩИТА НА КОНЦЕПЦИЯ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

Име, презиме и фамилия

1. Веселин Емилов Тонев

 

Защитата на концепцията ще бъде проведена на 17.11.2021 г. от 10.00 часа в зала „Пресцентър”, в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Интервюто с кандидатите, получили най-малко „8” съгласно чл. 39, ал. 7 от НПКПМДС ще бъде проведено на 17.11.2021 г. от 11.30 часа, в зала „Пресцентър”, в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Във връзка с последните временни противоепидемични мерки въведени с Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването всички участващи/присъстващи лица в конкурса трябва да изпълняват едно от следните условия:

  1. да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването
  2. да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

При възникнала промяна на противоепидемичните мерки кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.                                            

 

 

Дата: 25.10.2021 г.                                                    Председател на комисията:            /П/  

                                                                               /д-р Богдан Богданов/

 

                        

 

Публикуван на: 04.10.2021 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 39 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-340 от 01.10.2021 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-551/29.09.2021 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Веселин Емилов Тонев

2

Венелина Стоянова Бояджиева

Посочените кандидати трябва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика” в срок до 16.30 часа на 18.10.2021 г. в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, етаж 4, стая 418.

Списъкът с допуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 25.10.2021 г. на електронната страница на НСИ и на таблото за съобщения, намиращо се на партера в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Комисията прие с протокол № КО-340/01.10.2021 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на изискванията към концепцията и критериите за преценка:

Разработените концепции трябва да бъдат в обем не повече от 15 страници. Съгласно чл. 39, ал. 4 от НПКПМДС кандидатите, чиито концепции са оценени със средноаритметична оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Комисията определи следните критерии за оценка на концепциите на кандидатите:

  1. Определяне на мисия, визия, цели, конкретни задачи и действия за постигане на целите;
  2. Познаване на нормативната уредба, действаща в областта;
  3. Пълнота, последователност, аргументираност и стил на изложението;
  4. Очертаване на приоритетите и приложимост на концепцията.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и защитата на концепцията.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто сбор е най-малко "8".

Полученият резултат от оценяването на концепцията (разработка и защита) се умножава с коефициент на тежест 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

На интервюто се задават еднакви въпроси на всички преминали успешно защитата на концепция кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при оценяването на концепцията и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

 

04.10.2021 г.                                     Председател на комисията:          /П/

                                                           /Богдан Богданов/