Премини към основното съдържание

Директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 19.11.2021 г.

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността директор на дирекция „Макроикономическа статистика” при ЦУ на НСИ

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за проведения конкурс за длъжността директор на дирекция „Макроикономическа статистика” при ЦУ на НСИ.

Конкурсната процедура приключва без класиране.

 

 

Публикуван на: 25.10.2021 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на тема:

„Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика” за длъжността директор на дирекция „Макроикономическа статистика” при ЦУ на НСИ

 

Съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

А.  ДОПУСКА ДО ЗАЩИТА НА КОНЦЕПЦИЯ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

Име, презиме и фамилия

1. Веселин Емилов Тонев

 

Защитата на концепцията ще бъде проведена на 17.11.2021 г. от 10.00 часа в зала „Пресцентър”, в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Интервюто с кандидатите, получили най-малко „8” съгласно чл. 39, ал. 7 от НПКПМДС ще бъде проведено на 17.11.2021 г. от 11.30 часа, в зала „Пресцентър”, в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Във връзка с последните временни противоепидемични мерки въведени с Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването всички участващи/присъстващи лица в конкурса трябва да изпълняват едно от следните условия:

  1. да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването
  2. да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

При възникнала промяна на противоепидемичните мерки кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.                                            

 

 

Дата: 25.10.2021 г.                                                    Председател на комисията:            /П/  

                                                                               /д-р Богдан Богданов/

 

                        

 

Публикуван на: 04.10.2021 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 39 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-340 от 01.10.2021 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-551/29.09.2021 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Веселин Емилов Тонев

2

Венелина Стоянова Бояджиева

Посочените кандидати трябва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика” в срок до 16.30 часа на 18.10.2021 г. в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, етаж 4, стая 418.

Списъкът с допуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 25.10.2021 г. на електронната страница на НСИ и на таблото за съобщения, намиращо се на партера в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Комисията прие с протокол № КО-340/01.10.2021 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на изискванията към концепцията и критериите за преценка:

Разработените концепции трябва да бъдат в обем не повече от 15 страници. Съгласно чл. 39, ал. 4 от НПКПМДС кандидатите, чиито концепции са оценени със средноаритметична оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Комисията определи следните критерии за оценка на концепциите на кандидатите:

  1. Определяне на мисия, визия, цели, конкретни задачи и действия за постигане на целите;
  2. Познаване на нормативната уредба, действаща в областта;
  3. Пълнота, последователност, аргументираност и стил на изложението;
  4. Очертаване на приоритетите и приложимост на концепцията.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и защитата на концепцията.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто сбор е най-малко "8".

Полученият резултат от оценяването на концепцията (разработка и защита) се умножава с коефициент на тежест 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

На интервюто се задават еднакви въпроси на всички преминали успешно защитата на концепция кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при оценяването на концепцията и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

 

04.10.2021 г.                                     Председател на комисията:          /П/

                                                           /Богдан Богданов/