Премини към основното съдържание

Нова Информационна система „Бизнес цикли“

Публикувано на: 03.08.2021 - 16:22

От днес, 3.08.2021 г., НСИ стартира нова Информационна система „Бизнес цикли“ (ИС БЦ), изградена чрез високотехнологични ИТ решения. Тя ще замени внедрената през 2012 г. ИС „Краткосрочна бизнес статистика“, като ще улесни респондентите и ще подобри като цяло качеството на краткосрочните показатели по-конкретно чрез:

• Осигуряване на бърз и удобен достъп за предоставяне на данни от изследванията на краткосрочната бизнес статистика чрез използване на интернет приложение и намаляване на натовареността на отчетните единици;

• Използване на добрите европейски практики в областта на краткосрочната бизнес статистика;

• Намаляване на времето и необходимите ресурси от страна на НСИ за събиране, обработване и разпространение на данни от краткосрочната бизнес статистика, вкл. осигуряване на необходимите данни за Евростат;

• Създаване на възможност за свързване на микроданните между различни изследвания, анализ на резултатите и вследствие на това подобряване на качеството на информацията от краткосрочната бизнес статистика.

Новата информационна система (ИС БЦ) е достъпна на адрес: https://portal-isbc.nsi.bg и включва 23 извадкови статистически наблюдения, които са източник на данни за изчисляване на множество краткосрочни показатели.

Повече информация за ИС БЦ може да бъде намерена на сайта на НСИ в рубриката: За респондентите/ИС Бизнес цикли.

НСИ запазва възможността за подаване на информацията чрез хартиена анкетна карта.