Премини към основното съдържание

Две щатни бройки за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура“ към дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 13.10.2021 г.

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за две длъжности „Старши експерт” в отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура“, дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ при ЦУ на НСИ

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането на кандидатите в конкурс за две длъжности „Старши експерт” в отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура“, дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ при ЦУ на НСИ:

  • Първо място – Весела Георгиева
  • Второ място - Стоян Стоичков
  • Трето място - Атанас Примов

 

 

Публикуван на: 24.09.2021 г.

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати   

за длъжността  „Старши експерт“  2 бр. в отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура”, дирекция „Информационни системи и инфраструктура” при ЦУ на НСИ

На 24.09.2021 г. в гр. София, в административната сграда на НСИ се проведе първото заседание на комисията, назначена със заповед № РД-05-535/21.09.2021 г. на  председателя на НСИ,  в състав:

……………………………………………………..

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на документите и определяне на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и датите за провеждане на теста и интервюто.
  2. Определяне на процедурата за протичането на конкурса, включваща система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто.

По първа точка от дневния ред комисията разгледа представените от кандидатите документи за участие в конкурса:

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

1.2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация

1.4.копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.1. Минимална образователна степен – бакалавър;

2.2. професионален опит: 2 години или IV младши ранг;

2.3.допълнителни изисквания: Специалност – Информационна техника, информационни и комуникационни технологии, компютърни мрежи и комуникации, електронна и изчислителна техника, автоматизация, технически и инженерни специалности

Комисията, след преглед на представените документи от подалите документи кандидати реши:

Допуска до конкурс:

Атанас Антонов Примов

Весела Енчева Георгиева

Димитър Петков Бакалов

Стоян Георгиев Стоичков

Няма недопуснати кандидати.

По точка втора от дневния ред, комисията определя дата на провеждане на теста и интервюто – 06.10.2021 г. от 13:20 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов „ № 2, ниско тяло.

Комисията определя въпросите за теста да са 20, като минималният брой верни отговори следва да е 12 и оценка 4.00 за да бъде кандидатът допуснат до интервю.

Всеки верен отговор над 12 носи оценка 0.125 т. , като максималната оценка е 5.00.

Оценката от интервюто, която трябва да постигне кандидат за да участва в оформяне на крайното класиране следва да е мин. 4.00 т.

Комисията определя коефициент, с който се умножава оценката от интервюто с 5.00 и коефициент, с който се умножава оценката от теста – 4.00.

Комисия: /П/