Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Търговище“ на ТСБ - Североизток

Публикуван на: 09.09.2021 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 3/30.08.2021 г. на комисията, назначена със заповед на директора на ТСБ – Североизток № ТСБСИ-РД-04-42/09.08.2021 г. за провеждане на конкурс за заемане на   длъжността  „младши експерт“   в отдел  „Статистически изследвания – Търговище“, ТСБ – Североизток

 

      ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от НПКПМДС, след проведена конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Търговище“ и  получените окончателни резултати, комисията класира:

Снежана Димитрова Александрова на първо място.

                                                          

 Дата: 09.09.2021 г.                             Председател на конкурсната комисия:   (п)

                                                                                                                      (Ю. Митева )

 

 

 

Публикуван на: 30.08.2021 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 2 от 30.08.2021 г. на комисията, назначена със заповед № ТСБ-РД-04-42/09.08.2021 г. на директора на ТСБ – Североизток за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел  „Статистически изследвания – Търговище“ в Териториално статистическо бюро – Североизток, при Национален статистически институт     

СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ  „ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ТЪРГОВИЩЕ“  НА ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – СЕВЕРОИЗТОК

№ по ред*

Три имена

1

Снежана Димитрова Александрова

* Подреждането на кандидатите е  съобразно регистрацията им в регистрационния лист.          

Допуснатите до интервю кандидати следва да се явят на 30.08.2021 г., в 13.00 часа, в сградата на ТСБ – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Търговище“, гр.Търговище,  бул. „М.Андрей“  № 51, ет. 7, ст. 73.

Дата: 30.08.2021 г.                                                   Председател на комисията:    /п/ 
                                                                                                                         ( Ю.Митева )

 

Публикуван на: 12.08.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1/12.08.2021 г. 

за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс, обявен със заповед на директора на ТСБ - Североизток №ТСБСИ-РД-04-38/21.07.2021 г. за заемане на  длъжността „Младши експерт“ в  отдел „Статистически изследвания – Търговище“ при ТСБ - Североизток 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1, чл. 34 и чл. 36 от Наредбата да провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсна комисия, назначена със заповед № ТСБСИ-РД-04-42/09.08.2021 г. на директора на ТСБ - Североизток за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Търговище“ при Териториално статистическо бюро – Североизток, въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях, комисията реши:

I.    Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

1.1. заявление по образец;
1.2. декларация от лицето за неговото гражданството, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
1.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
2.1. минимална образователна степен – професионален бакалавър по…;
2.2. професионален опит – не се изисква;
2.3. допълнителни изисквания: специалност – икономика, статистика; компютърна грамотност.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността2

Основание за недопускане

1. Антония Добрева Гагова

Да

Да

 

2. Кристина Михайлова Йорданова

Да

Да

 

3. Милена Валентинова Иванова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват нужната специалност, необходима за заемане на длъжността.

4. Юрке Мехмедова Расимова

Да

Да

 

5. Снежана Димитрова Александрова

 

Да

Да

 

6. Айше Зюлкюф  Мехмед

Да

Да

 

7. Деница Пламенова Йорданова

Да

Да

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Антония Добрева Гагова
2. Кристина Михайлова Йорданова
3. Юрке Мехмедова Расимова
4. Снежана Димитрова Александрова
5. Айше Зюлкюф Мехмед
6. Деница Пламенова Йорданова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.08.2021 г. от 09.30 часа, в сградата на  Отдел „Статистически изследвания – Търговище“, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51, етаж 7, стая 72.

В деня на провеждането на конкурса, допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност и да се регистрират в регистрационен лист.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 30.08.2021 г. от 13.00 часа в сградата на  ОСИ – Търговище, гр. Търговище, бул. „М. Андрей“ № 51, етаж 7, стая 73.

Б. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Милена Валентинова Иванова

III. Регламент за провеждане на конкурса

По трета точка от дневния ред комисията предложи и прие следната процедура за протичане на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1.    Конкурсната комисия разработва три варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Североизток за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр. Комисията определя няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
-    минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 15 верни отговора;
- при 16 верни отговора – 4,20
- при 17 верни отговора – 4,40
- при 18 верни отговора – 4,60
- при 19 верни отговора – 4,80
- при 20 верни отговора – 5,00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

2.    Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала еднакви въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4. 
3.    Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4.    Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.
5.    Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

Кандидатите, които са допуснати до конкурса за заемане на  длъжността „младши експерт“ в  отдел „Статистически изследвания - Търговище“ при ТСБ - Североизток, могат да ползват за подготовката си следните информационни източници:

1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията.
2. Познания по законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2021 година.
3. Базови познания в областта на статистиката:
3.1. Интернет страницата на НСИ.

Препис от настоящия протокол, изготвен от председателя на комисията, да бъде обявен от Юлияна Митева – началник на отдел „СИ - Търговище“, на таблото на ет. 7 в сградата на отдел „СИ – Търговище“, гр. Търговище и изпратен в ЦУ за обявяване на сайта на НСИ, в срока, определен в Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

Председател на конкурсната комисия:    (п)
                                              (Юлияна Митева)

Дата: 12.08.2021 г.