Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 2/2021

Публикувано на: 23.06.2021 - 10:20
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2021 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 

• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Основни статистически измерения за социално-икономическото развитие на България след влизането в Европейския съюз - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

Настоящата статия е предназначена да запознае читателя с основни измерители на социално-икономическото развитие след влизането на България в Европейския съюз (ЕС). Измина повече от десетилетие, в което страната е в ЕС. Изминатият път на позитивно развитие е налице. Пазарната икономика доминира. Остават поредица въпроси за факторите и причините, формиращи устойчивостта на икономическото развитие. Постава се въпросът дали нашата страна отговаря на условията за устойчиво икономическо развитие?

В статията е направен анализ на основни макро- и микроикономически показатели, характеризиращи развитието на България през последните десет години. Цитирани са мисли на световноизвестния икономист Джоузеф Стиглиц. Представени са таблици със сравнителни данни по основни икономически показатели за страните от ЕС. Изложените постановки и изводи не изчерпват тази важна и мащабна тема, но могат да бъдат добро начало за коментар и продължение на представения материал в сп. „Статистика“.

  • За нуждата от повишаване на статистическата грамотност и култура  - автори проф. Марта Сугарева,  ПУ „Паисий Хилендарски“, и доц. Мариана Мургова, УНСС - София

Авторите отбелязват нуждата от повишаване на статистическата грамотност и култура на населението. Посочват се пътищата, по които това може да се постигне - чрез подобряване на учебните програми и на преподаването на учебния материал в раздел „Вероятности и статистика“ в часовете по математика в училище. Друга дейност, която се очертава като полезна в тази насока, е продължаващото обучение на учителите. Обосновава се необходимостта от системно провеждане на обучителни курсове за учители по математика за преподаване на статистика; препоръчва се също подготвяне и разпространение на съответните учебни материали по приложна статистика за учители и за ученици.

  • Статистиката и опазването на околната среда - автор Гергана Чешмеджиева, Национален статистически институт - София

Политиките на Европейския съюз за околната среда и климата имат за цел да защитят околната среда и да минимизират рисковете за климата, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Европейската зелена сделка и програмата за устойчиво развитие до 2030 г. са два открояващи се примера за това. Европейската зелена сделка цели да превърне Европа в първия климатично неутрален континент с трансформационна програма в икономиката по отношение на чистата енергия, устойчивата промишленост, кръговата икономика, устойчивата мобилност и други. Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. дава възможност на собствената стратегическа ориентация на ЕС да изгради устойчиво бъдеще. Програмите за действие в областта на околната среда се основават на стратегически инициативи, включващи ефективност на ресурсите, опазване на биологичното разнообразие и нисковъглеродна икономика.

Евростат предоставя екологична статистика, сметки и показатели в подкрепа на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на политиките, стратегиите и инициативите на Европейския съюз за околната среда.

JEL класификация

Q56 „Environment and Development; Environment and Trade; Sustainability; Environmental Accounts and Accounting; Environmental Equity; Population Growth“

(Източник: JEL Classification System, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#Q)

  • Едно статистическо изследване върху успеха на учениците по математика (2005 - 2019) - автори Светлана Василева, Природо-математическа гимназия - гр. Добрич, и Станимира Илиева, ВСУ „Черноризец Храбър“ 

Представен е анализ на резултатите от ученическо изследване, проведено в Природо-математическата гимназия „Иван Вазов“, гр. Добрич.

Работата по проекта „Анализ на успеха на учениците по математика (2005 - 2019)“ има за цел да покаже на учениците как да събират и анализират данни, като използват  срочни и годишни оценки от училищни дневници на избрани класове за определени години. Оценките по математика от първия и втория срок и годишните оценки за всяка учебна година са сравнени с Т-тест, F-тест и Рангова корелация по Крюгер-Спирман. Най-важната цел на проекта е учениците да разберат и оценят многообразните приложения на статистиката не само в човешката дейност и в управлението на различни отрасли, но и като помощ за учителите, които не са специалисти по математика.

В рубриката Българската статистика в три столетия е включена статията:

  • В памет на проф. Поля Ангелова - учен, преподавател и ръководител - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

На 28 март 2021 г. на 60-годишна възраст почина заместник-ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и дългогодишен ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“ проф. д-р Поля Ангелова. В кратката статия, посветена на проф. Ангелова, се представят основни моменти от нейния творчески път като научен работник. Наред с това се разказва за нея като човек и колега - моментни  спомени от запомнящи се срещи и колегиално сътрудничество.            

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:

  • БВП на човек от населението в регионите на ЕС - автор Русин Русинов, Национален статистически институт - София

Регионалният брутен вътрешен продукт (БВП) се използва за измерване и сравняване на икономическата активност на регионите. Това е най-важният показател за подбора на регионите, отговарящи на условията за подпомагане по целта за инвестиции, за растеж и работни места в регионалната политика на страната.           

  • Преброяване на държавните чиновници в България през 1896, 1904 и 1911 година - автор Соня Златанова,  Национален статистически институт - София

За организирана статистика на управлението в България може да се говори едва в края на XIX век. Това е период, в който младата българска държава усилено изгражда своя апарат на управление по модели, заимствани от развитите европейски държави.

На 1 март 1896 г. официалният държавен статистически орган на България - Статистическото бюро, провежда първото преброяване на държавните чиновници и служещи в Българското княжество.

Второто преброяване на държавните чиновници и служещи в България Дирекцията на статистиката извършва към 1 юни 1904 г., точно осем години след първото им преброяване.

На 1 април 1911 г. се провежда третото преброяване, което е предприето от Главната дирекция на статистиката по решение на Върховния статистически съвет и по повод искането на Парламентарната комисия за щатовете на чиновниците, избрана от XIV обикновено народно събрание.

Публикациите с резултатите от преброяването на държавните чиновници и служещи са двуезични - на български и на френски език, и са налични в библиотеката на Националния статистически институт.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 2/2021 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ