Премини към основното съдържание

Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни в областта на правосъдието и престъпността, че окончателни данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ за 2020 г. ще бъдат публикувани на 27 август 2021

Публикувано на: 16.07.2021 - 11:00

В съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г. и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ окончателни данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ следва да бъдат оповестени на 16.07.2021 година.

Източници на данни за наказаната престъпност са:

  • Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която осигурява около 90 - 94% от първичните данни за цялата страна;
  • Хартиен статистически формуляр „Карта за обвиняемо лице 1-СС“, попълван от органите на досъдебното и съдебното производство, използван за допълване и осигуряване на пълен обхват и валидиране на качеството на информацията.

В процеса на обобщаване, обработка и валидиране на данните за отчетната 2020 г. беше констатиран недообхват на първични данни за наказаната престъпност в сравнение с предходни години. Публично достъпни документи също насочват вниманието по отношение на обхвата и пълнотата на данните, подадени както на хартиен носител към НСИ, така и към ядрото на ЕИСПП. Въпреки че методологическите особености на изследването и приложението на статистическите дефиниции не позволяват директното използване на публично достъпните документи, те може и се използват в процеса на валидиране на получените оперативни данни.

НСИ произвежда и разпространява обективна, навременна и точна статистическа информация при спазване на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика. Същевременно основен приоритет в работата ни е осигуряването на статистическа информация в пълен обхват и с гарантирано високо качество. Във връзка с това ще продължи работата ни по допълване на липсващата информация за престъпленията и осъдените лица с влязла в сила присъда през 2020 година.

Окончателните данни ще са достъпни за всички потребители на 27 август 2021 г. на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Правосъдие и престъпност“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3738/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Статистическа област