Премини към основното съдържание

Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Eднократното извадково статистическо изследване „Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията през 2020 година“, се провежда веднъж на 5 години от Националния статистически институт (НСИ).

Изследването се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология, съгласно Регламент (ЕС) №1153/2014. Включено е в Националната статистическа програма за 2021 г., приета от Министерски съвет с Решение № 17 от 11.01.2021 г., Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г. и е със задължителен характер на участие.

С настоящата анкетна карта Ви правим съпричастни с измерването на нивото на развитие на професионалното обучение в Република България. Вашите изчерпателни и откровени отговори ще допринесат за постигането на по-пълна и по-ясна картина относно провеждането на различните форми на професионално обучение, постигнатите резултати и началното професионално обучение в страната.

Опазването на тайната на данните, предоставени от Вас, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за защита на личните данни и Закона за статистиката. Длъжностните лица, които провеждат изследването, носят отговорност за запазване на тайната на индивидуалните данни по чл. 53 и 55 от Закона за статистиката.

Допълнителна информация относно провежданото изследване може да получите от г-н Свилен Кателиев на телефон (+359 2) 9857 469, e-mail: [email protected] и г-н Радостин Георгиев (+359 2) 9857 259, e-mail: [email protected], отдел „Статистика на образованието и културата“, НСИ.