Премини към основното съдържание

Националният статистически институт публикува данни за умиранията по причини за смъртта и смъртност по причини, включително от COVID-19 (U07.1 - U07.2) за 2020 година

Публикувано на: 25.06.2021 - 11:17
От днес потребителите на статистическа информация могат да намерят на интернет страницата на НСИ окончателни годишни данни за умиранията по причини за смъртта и смъртност по причини. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България. Териториалното разпределение е съгласно административно-териториалното деление на страната към 31.12.2020 г. по настоящ адрес.

Представени са и таблици за умиранията от COVID-19 (U07.1 - U07.2) в България.

Източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини е медицинското съобщение за смърт. Медицинското лице, установило смъртта, съставя съобщението, като попълва частта му “медицинско свидетелство за смърт”.

В съответствие с изискванията на СЗО, статистическите таблици за умиранията по причини се разработват въз основа на първоначалната (основна) причина за смъртта. Тя се дефинира като “болест или травма, предизвикваща редица болестни процеси, непосредствено водещи до смърт, или обстоятелства, довели до нещастен случай или акт на насилие, които са предизвикали смъртоносната травма”.

Кодирането на причините за смърт се извършва при стриктно спазване на указанията на СЗО от лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции, специално обучени за прилагане изискванията на Международната класификация на болестите - Х ревизия и на основание Методически указания към Наредба №42 от 08.12.2004 г. на Министерство на здравеопазването.

Подробни данни за умирания по причини и методологията на изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика Здравеопазване на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3348 и в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=61.