Премини към основното съдържание

НСИ започна работа по проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“

Публикувано на: 10.05.2021 - 16:30

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по четиригодишния проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101035829 - 2020-PL-SmartStat.

Проектът е резултат от предишните дейности, осъществени в периода 2016 - 2020 г. в хода на проектите ESSnet on Big Data I и II и насочени към многофункционална статистика, основана на набор от нетрадиционни източници на данни. Целта му е да допринесе за установяване на мрежа за изучаване на уебпространството (WIN) в EСС и извън нея чрез използване на услугите на хъба за данни от интернет (Web Intelligence Hub - WIH) и да ги интегрира в националните статистически производствени системи. Консорциумът по проекта включва 17 организации от 14 европейски държави и обхваща следните дейности:

• изграждане на WIN в рамките на EСС и извън нея чрез постигане на компетентност, свързана с WIH, целенасочено споделяне на знания, помощ за потребители и тяхното активно участие в разработването на WIH;

• напредък на WIH и внедряване на случаите на използване: онлайн обяви за работа (OJA) и онлайн базирани характеристики на предприятията (OBEC) в етапа на статистическо производство;

• проучване на потенциала за разширяване на WIH чрез използване на нови източници на данни и случаи на използване;

• разработване на солидни методологични документи и документи за качество за генериране на статистика в рамките на WIH.

Очаква се посочените дейности да доведат до устойчива и напълно оперативна среда, която да създаде официална статистика с уебданни на европейско и национално ниво.

Националният статистически институт е активен партньор във всичките четири работни пакета и лидер на един от тях на европейско ниво.