Премини към основното съдържание

Проект „Енергийна статистика: подкрепа за Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергията“

Публикувано на: 22.04.2021 - 14:50

През април 2021 г. Националният статистически институт започва работа по проект „Енергийна статистика: подкрепа за Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергията“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101034246-2020-BG-ENERGY.

Проектът е организиран в два последователни във времето и независими един от друг работни пакета.

Работен пакет 1 „Дезагрегиране на крайното енергийно потребление в транспорта“ има за цел да се разработят методология и методи за събиране и оценка на дезагрегирани данни за крайното потребление на енергия в транспорта по видове транспорт и по специфични направления. Дейностите ще включват идентифициране и проучване на налични административни източници на данни, провеждане на пилотно извадково статистическо изследване чрез уеббазирани въпросници и изготвяне на подобрен детайлен набор от национални данни за крайното енергийно потребление в транспорта за 2019 и 2020 отчетна година. Провеждането им се основава на Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор, който формулира изискване за събиране на дезагрегирана статистика за крайното потребление на енергия по сектори, в т.ч. сектор „Транспорт“.

Основаната цел на работен пакет 2 „Допълнително дезагрегиране на данните за твърдите биогорива“ е да се разработят методология и методи за събиране и оценка на детайлни данни за твърдите биогорива в съответствие с подразделението в приложение IX към Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действия в областта на климата. Участвайки в този проект, НСИ ще идентифицира и проучи възможни административни източници на данни за производството, вноса, износа и запасите на твърди биогорива. Ще детайлизира данните за твърдите биогорива, като използва извадково изследване, и ще изготви детайлен набор от данни за доставките на твърди биогорива в България за 2021 отчетна година.

Очакваните резултати от дейностите по проекта са свързани с усъвършенстване на методологичната рамка, допълване и разширяване на произвежданата статистическа информация в контекста на крайното енергийно потребление в сектор „Транспорт“ и доставките на твърди биогорива, както и с подобряване на качеството и точността на тези данни.

Проектът е с продължителност 36 месеца и ще приключи през март 2024 година.