Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 1/2021

Публикувано на: 13.04.2021 - 13:30
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2021 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
  • Развитие на статистическата теория и практика
  • Статистически изследвания и анализи
  • Информации, рецензии, консултации

В рубриката Развитие на статистическата теория и практика са включени статиите:

  • Производство на експериментална статистика за характеристики на предприятията с данни от интернет - автори Костадин Георгиев, Национален статистически институт - София, д-р Галя Статева, Национален статистически институт - София

С всяка изминала година онлайн бизнесът става все по-важен за икономиката, а с наличието на глобалната пандемия COVID е по-важен от всякога. Работният пакет C (WPC) за онлайн базирани характеристики на предприятията (OBEC) в рамките на европейския проект ESSnet on Big data II е свързан с разбирането на онлайн икономическата и бизнес активност на предприятията от гледна точка на националната статистика.

Ключов резултат от работата е подобряването на качеството на статистическия бизнес регистър по отношение на характеристики за онлайн присъствието на национално регистрираните фирми като наличието на уебсайтове, електронна търговия или акаунти в социални медии. В рамките на WPC методологията от предишния проект ESSnet on Big data I беше обобщена и разширена с цел използване във всяка държава от ЕСС, като се вземе предвид разнообразието, необходимо за поддържане на различните случаи на използване (use-cases) в статистическата практика.

Националният статистически институт имаше честта и привилегията да бъде водеща институция и активен партньор по изпълнението на дейностите в рамките на работен пакет C. 

Настоящата статия има за цел да запознае читателя с постигнатите резултати относно възможностите и предизвикателствата за производство на експериментална статистика от източници на „големи данни“ за онлайн характеристики на предприятията на европейско и национално ниво.

Ключови думи: онлайн базирани характеристики на предприятията, експериментална статистика, големи данни, статистически Бизнес регистър, Национален статистически институт

  • Методи и концепции за функционално географско райониране за статистически цели  - автор Валерия Ангелова,  Национален статистически институт - София

Целта на настоящото изследване е да се анализират практическите предимства на различни статистически подходи за функционално географско райониране, основани на данни за ежедневните трудови пътувания, и да се направи обобщение на методите по достъпен начин с помощта на редица примери. Акцентът е поставен върху функционалните градски райони и районите на пазара на труда. Авторът представя и редица предизвикателства, свързани с дефинирането и използването на тези функционални райони за статистически и аналитични цели, и очертава възможни насоки за бъдещето, като отчита промените в моделите на трудова мобилност и в условията на пазара на труда в резултат на пандемията от COVID-19.

Ключови думи: функционални градски райони; райони на пазара на труда; ежедневни трудови пътувания; работна сила; икономическа интеграция; териториални типологии; грид

В рубриката Статистически изследвания и анализи е включена статията:

  • Организационната структура на Националния статистически институт - синтез между традиции и съвременност - автор Цветозария Гатева, Национален статистически институт - София

Управлението на обществото, икономиката и социалната сфера се основава на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребности от надеждна, навременна и сравнима статистическа информация, статистическата институция извършва редица промени както в методологиите на изследванията, така и в организационната си структура. Статията има за цел да представи развитието на статистическата институция от създаването ѝ през
1880 г. до настоящия момент. Акцентира се върху основните проблеми и предизвикателства пред държавния статистически орган през различните периоди, неговата подчиненост, значимостта на извършваните промени в структурно и организационно отношение и постигнатите резултати.

Ключови думи: статистическа институция, статистическа система, Национален статистически институт, организационна структура, реорганизация, ресурсно осигуряване

JEL: C10, C81, C82

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

  • Математиката с поглед към статистиката - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София 

Информацията „Математиката с поглед към статистиката“ съдържа статията на дмн. проф. Николай Янев, публикувана в сп. „Статистика“ през 2012 г., бр. 3 - 4 със заглавието „Международна година на статистиката - 2013“. Тази информация се представя на страниците на сп. „Статистика“ във връзка с 141-годишнината от създаването на държавната статистика в България. Нейната актуалност е особено важна за хората, приели статистиката за своя професия. В същото време информацията притежава и значителна познавателна стойност за читателите на списанието.

Статията съдържа интересни разсъждения на проф. Янев за същността на статистиката като наука и нейната връзка с математиката. Представена е значимата  роля на статистиката като теория и практика за обществото и държавата. Подчертава се високата научна стойност на статистиката за развитието на информационното общество.

Статията е представена с предисловие, написано от д-р Б. Богданов.

  • Първо преброяване на индустриалните и търговските заведения в Царство България през 1926 година - автор Соня Златанова,  Национален статистически институт - София

В доклад № 4001 от 17 март 1926 г. до Върховния статистически съвет са изложени мотивите за допълване на демографското преброяване с преброяване на стопанските предприятия.

Върховният статистически съвет одобрява проекта на Дирекцията на статистиката за обединяване на демографското, жилищното и стопанското преброяване, като приема единодушно следното решение: „Едновременно с общото демографско преброяване по досегашния кадър да се предприеме и преброяване на селското стопанство и занаятчийско-индустриалното производство със специални карти, чрез които да се съберат най-общи сведения за установяване количествено и качествено, от една страна земеделческите и от друга - всички останали неземеделчески стопанства и предприятия в нашата страна“.

На 31 декември 1926 г. се провежда първото общо преброяване на индустриалните и търговските предприятия в Царство България едновременно с преброяването на населението и жилищния фонд. Главната дирекция на статистиката използва две номенклатури. Едната е разработена от френския статистик Жак Бертийон, а другата е изготвена от българските статистици и е използвана в две анкети за преброяване на насърчаваната от държавата индустрия, проведени в началото на XX век.

Окончателните резултати са издадени в три тома, които са двуезични, с паралелен текст на френски език. Публикациите от проведеното през 1926 г. преброяване на стопанските предприятия са част от библиотечния фонд на НСИ и могат да се ползват в читалнята на библиотеката.

  • В памет на проф. Поля Ангелова - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София    
Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 1/2021 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ