Премини към основното съдържание

НСИ започна работа по проект „Изследване за доходите и условията на живот - Статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021 BG“

Публикувано на: 11.12.2020 - 12:00

През октомври 2020 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Изследване за доходите и условията на живот - Статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021 BG“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101015905 - 2020-BG-SILC.

Целта на проекта е да се приложат новите изисквания съгласно новия регламент за интегрираната европейска социална статистика (IESS) -  внедряване на 3- и 6-годишен подвижен модул, както и на детския 3-годишен подвижен модул. Ще бъде тестван и специалният модул към изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC) 2021“ по отношение на условията на живот на децата, промените и подобряване на методите за претегляне, както и техническо изпълнение на промените в обработката на данни, включително и формирането на новите флагове. За изпълнението на целите са предвидени следните дейности:

  • Организация и координация на изследването SILC с фокус върху техническите характеристики; методологията за променливите на 3- и 6-годишните модули, включително детския 3-годишен модул през 2021 г. и ad-hoc модула.
  • Изготвяне на въпросник, инструкции за анкетьорите и обучение на персонала, участващ в проекта. Актуализация на ИТ приложението за въвеждане, обработка и редактиране на данни.
  • Провеждане на теренна работа и събиране на данни, включително контрол на работата на терен.
  • Подобряване на обработката на данните, вкл. прилагане на нови кодове и променливи и повишена ефективност на обработката на микроданните и предаването им на Евростат съгласно методологическите насоки.
  • Разработване и тестване на нова променлива за калибриране с цел подобряване на теглата.

Очакваните резултати от проекта включват събирането на качествени данни за изготвяне на официална статистика за доходите и условията на живот (EU-SILC) съгласно новия регламент за социалните изследвания - IESS. Прилагането на новите изисквания на регламента IESS е предизвикателство за НСИ. Изискванията за подобряване на навременността заедно с включването на 3- и 6-годишни модули и техническите специфики изискват промени в процеса на провеждане на SILC проучването. Изпълнението на дейностите по проекта ще предостави възможност за подобряване на обработката на данните, изпълнение на техническите изисквания за променливите и предоставяне на качествени данни от изследването.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през март 2022 година.