Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 4/2020

Публикувано на: 23.10.2020 - 13:40

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2020 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

 • Развитие на статистическата теория и практика
 • Статистически изследвания и анализи
 • Българската статистика в три столетия

 

 • 140 години държавна статистика - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

Изразява се почит към тези, които създават и институционализират българската статистика като необходимост за държавата и обществото. Отбелязва се  голямата отговорност на статистиците при предоставянето на достоверна информация за общественозначими явления и процеси в страната. Посочени са задачите, които са на дневен ред за позитивното развитие на Националния статистически институт. Отбелязва се важната роля на поколения статистици, които с труда си през десетилетията допринасят за успеха на тази държавна институция.

В рубриката Развитие на статистическата теория и практика са включени статиите:

 • Аспекти от социално-икономическата теория и практика за измерване и анализ на бедността в обществото - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София

В статията последователно се разглеждат определени въпроси, свързващи феномена „бедност“ с: възможностите за анализ чрез поредица от параметри (характеристики); основните методи (подходи) за измерване; други социални явления и процеси в общественото пространство.

Успоредно с това са представени аспекти от влиянието на бедността върху развитието на човешкото общество. Данните показват, че най-богатите страни са тези, които съумяват да ограничат процесите на обедняване и да запазят устойчивото развитие на националната си икономика, изпреварвайки другите страни. Цитирани са мисли на известни икономисти и политолози за естеството на феномена „бедност“ и е представена тяхната визия за промени и политики при овладяване на негативните процеси и явления.

По принцип бедността е явление, което генерира социално напрежение в национален и международен аспект. Стремежът на всички политики в социалната област е бедността да се редуцира и да се доведе до граници, в които социалното напрежение няма да има деструктивни и ерозиращи свойства по отношение на развитието на отделното общество.

Статията завършва с една мисъл, която допълва, а може би повтаря описаните събития като метафоричен израз (цитат от книга на нашумелия през последните години писател Андрю Дейвидсън), който предизвиква още размисъл по темата: „Цялата история на човечеството представлява всъщност опитите на един човек да отнеме от друг нещо, което най-често не принадлежи на нито един от двамата“.

 • Варна без ограничения - изграждане на IoT система в гр. Варна за подобряване на инфраструктурата и получаване на статистически данни - автори д-р Галя Статева, Национален статистически институт - София, и Деян Славов, директор на ТСБ - Североизток

В рамките на проект ЕSSnet on Big data II Националният статистически институт в партньорство с фирма Mimirium ООД проучи възможността за изграждане на устойчив проект за смарт статистика и превръщане на гр. Варна в интелигентен град. Статията разглежда основните етапи на планиране, изграждане и внедряване на пилотния проект Варна без ограничения. Подробно са описани използваните технологични решения и подходи, както и съществуващата IoT инфраструктура в гр. Варна и възможните начини за производство на смарт статистика. Изложени са резултатите от проведеното емпирично изследване за проследяване на движението на хора с увреждания на основни обществени места в гр. Варна. Въз основа на събраните и анализирани резултати от това изследване са направени заключения и препоръки във връзка с потенциала на данните от смарт устройства за производство на доверена смарт статистика.

Ключови думи: смарт статистика, интелигентен град, хора с увреждания, Варна, Национален статистически институт

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

 • Определяне на линията на бедност - методологични особености - автор проф. Васил Цанов,  Институт за икономически изследвания при БАН - София

В статията се изследват методологичните различия при определянето на линията на бедност. Изведени са положителните и отрицателните черти на трите основни подхода, прилагани в световната практика (абсолютен, относителен и субективен). Анализирани са качествата и практическите възможности на основните методи за определяне на линията на бедност. Оценките показват, че методите, основани на статистическата информация, имат предимства пред методите, основани на експертна оценка. Надеждността и реалистичността на методите до голяма степен зависят от качеството на статистическата информация. В статията обстойно са изследвани качествата на новата методика за определяне на официалната линия на бедност в България.

 • Статистическо оценяване на подоходното неравенство на населението - автор проф. д-р Стоян Цветков, председател на Националния статистически институт в периода 27 април 2007 - 25 януари 2008 година

Главната цел на това изследване е да се анализира пригодността на публикуваната информация от официалната статистика на страната за оценка на равнището и динамиката на подоходното неравенство на населението. Едновременно с това авторът си поставя за цел да запознае читателите с основни методологически предпоставки за статистическа оценка на подоходното неравенство и условията за сравнимост на стойностите на показатели, които го характеризират.

 • Преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г. - цели и предизвикателства  пред селскостопанската статистика - автор Гиргина Николова, Национален статистически институт - София

 Публикацията е посветена на предстоящото преброяване на земеделските стопанства в България, което Министерството на земеделието, храните и горите ще проведе през втората половина на 2020 година. В нея се прави кратък исторически преглед на преброяванията в селското стопанство от създаването на статистическата институция в България до наши дни. Представена е организационно-методологическата рамка на преброяването, като акцентът е поставен върху целите на преброяването и правната рамка на изследванията за структурата на земеделските стопанства в ЕС - Регламент (ЕС) 2018/1091, и националното законодателство - Закон за преброяване на земеделските стопанства в България. Представена е информация за референтния период, наблюдаваните променливи, етапите и органите на преброяването и използваните иновативни методи за събиране и обработка на информацията за стопанствата. В публикацията е отделено внимание на предизвикателствата пред статистиците, осъществяващи най-широкомащабното изучаване в областта на селскостопанската статистика, както и на ролята и задълженията на Националния статистически институт при неговата организация и провеждане. В края на публикацията е представена таблица с данни по основни статистически показатели от проведените две преброявания на земеделските стопанства в България съгласно действащото европейско законодателство.

В рубриката Българската статистика в три столетия са включени статиите:

 • Академик Евгени Матеев  - автор   д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София        

Биографичното есе за академик Евгени Матеев се посвещава на 100-годишнината от неговото рождение. Той е роден на 1 април 1920 г. в гр. Търговище. В есето се представят накратко моменти от живота на този забележителен човек. Отчита се неговата изключително важна роля като председател на ЦСУ в периода от 1953 до 1961 година. Акцентира се на негови значими мисли за планирането и неговата връзка с развитието на демокрацията в България.

Академик Евгени Матеев    принадлежи към малката съвкупност от изследователи и учени, които могат да виждат и предвиждат, отправяйки послания към поколенията в бъдещето.

 • Южна Добруджа - по следите на времето до Букурещкия мирен договор от 1913 година - автор Здравка Бобева, Национален статистически институт - София

През 1932 г. сп. „Статистика“ като орган на Главна дирекция на статистиката публикува обширна социално-икономическа студия за Южна Добруджа, в която са отразени всички показатели на областта за времето до 1913 г., когато тя е отстъпена на Румъния. Информационното богатство, което съдържа тази студия, прави чест на българските статистици със своята изчерпателност, пунктуалност, обективност и достъпност. През 2020 г., когато статистиката в България отбелязва своята 140-годишнина, тя обръща поглед към постиженията на предците си и дава възможност на днешните поколения да се запознаят с професионализма им. Сп. „Статистика“ публикува тази ретроспекция на студията за Южна Добруджа по повод 80-годишнината от подписването на Крайовската спогодба, която беше отбелязана на 7 септември 2020 година.

В  първите десетилетия на XXI век Европейският съюз и България като част от него подариха на континента мирно историческо време. Време, в което може да се гради и надгражда. Време, в което статистиката да измерва напредък, а не да брои загуби в материална и човешка сила. Ето защо с отправен с надежда поглед в бъдещето 140-годишната българска статистика отгръща страниците на миналото единствено за да напомни за своя професионализъм както преди, така и занапред.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 3/2020 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ