Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 2/2020

Публикувано на: 17.06.2020 - 11:50
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2020 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 • Развитие на статистическата теория и практика
 • Статистически изследвания и анализи
 • Българската статистика в три столетия
 • Информации, рецензии, консултации
 
В рубриката Развитие на статистическата теория и практика е включена статията:
 • Варна без ограничения - изграждане на IoT система в гр. Варна за подобряване на инфраструктурата и получаване на статистически данни  - автори д-р Галя Статева, Национален статистически институт - София, и Деян Славов, ТСБ - Североизток, Национален статистически институт

В рамките на проект ЕSSnet on Big data II Националният статистически институт в партньорство с фирма Mimirium ООД проучи възможността за изграждане на устойчив проект за смарт статистика и превръщане на гр. Варна в интелигентен град. Статията разглежда основните етапи на планиране, изграждане и внедряване на пилотния проект Варна без ограничения. Подробно са описани използваните технологични решения и подходи, както и съществуващата IoT инфраструктура в гр. Варна и възможните начини за производство на смарт статистика. Изложени са резултатите от проведеното емпирично изследване за проследяване на движението на хора с увреждания на основни обществени места в гр. Варна. Въз основа на събраните и анализирани резултати от това изследване са направени заключения и препоръки във връзка с потенциала на данните от смарт устройства за производство на доверена смарт статистика.

Ключови думи: смарт статистика, интелигентен град, хора с увреждания, Варна, Национален статистически институт

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:
 • Статистическо оценяване на подоходното неравенство на населението - автор проф. Стоян Цветков,  председател на Националния статистически институт в периода от 27 април 2007 г. до 25 януари 2008 година

Главната цел на това изследване е да се анализира пригодността на публикуваната информация от официалната статистика на страната за оценка на равнището и динамиката на подоходното неравенство на населението. Едновременно с това авторът си поставя за цел да запознае читателите с основни методологически предпоставки за статистическа оценка на подоходното неравенство и условията за сравнимост на стойностите на показатели, които го характеризират.

 • Автоматизирана процедура за статистически анализ на вътрешните закономерности в динамичните редове - автор д-р Евгени Овчинников, Стопанска акaдемия „Д. А. Ценов“ - Свищов

Разкриването и количественото характеризиране на вътрешните закономерности в динамичните редове може да се осъществи чрез приложението на коефициента на автодетерминация. В публикацията е представена автоматизирана процедура за неговата оценка. Процедурата е разработена под формата на уебприложение и е апробирана на основата на динамични редове за икономическото развитие на България през периода 2000 - 2018 година. За подбрани показатели, характеризиращи икономическата конюнктура в секторите промишленост, строителство, търговия и услуги, е направена оценка на силата и структурата на закономерностите в тяхната динамика.

JEL: C22, C87

Ключови думи: коефициент на автодетерминация, уебприложение, краткосрочна бизнес статистика

 • Въздействието на иновациите и технологичния прогрес върху пазара на труда - автори гл. ас. д-р Блага Маджурова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гл. ас. д-р Добринка Стоянова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гл. ас. д-р Стефан Райчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Статията предоставя задълбочен емпиричен анализ на ефектите на иновациите и технологичния прогрес върху пазара на труда. Проучва се променящият се характер на работа и структурата на работните места в резултат на разпространението на иновациите. Разглежда се и ролята на институциите за управление на иновациите. Акцентира се върху защитата на работните места чрез увеличаване на инвестициите в човешки капитал, прилагане на политики за учене през целия живот и засилване на социалната защита.

Ключови думи: пазар на труда, технологичен прогрес, промяна на естеството на работните места, нови умения

В рубриката Българската статистика в три столетия са включени статиите:

 • Спомените на един статистик. Опит за биографично есе (част II) - автор д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Националния статистически институт - София        

Във втората част на своите спомени авторът разказва за един емблематичен период от професионалния си път в държавната статистика - от 1991 до 2007 година. Това е периодът, когато държавната статистика променя посоката на своето развитие, адаптирайки се към условията на новите демократични ценности и преход към пазарна икономика.

Това продължение може да се приеме и като разказ равносметка за изминалото време, когато в НСИ започват реформи в съответствие и в съзвучие с развитието на статистическите изследвания в държавите от Европейския съюз. Така постепенно беше постигната коректна сравнимост между данните от статистическите изследвания, осъществявани от българската статистика и националните статистики на държавите в Европейския съюз.

Разглежданият период обхваща дейността на НСИ, когато председатели на институцията са проф. Захари Карамфилов и доц. Александър Хаджийски. Направени са изводи за работата на държавната статистика и нейното развитие в навечерието на приемането на България за член на Европейския съюз през 2007 година.

Есето е посветено на 140 години от създаването на българската държавна статистика.

 • Проф. Дано Балевски - автор проф. Димитър Радилов, Икономически университет - Варна

Професор Дано Балевски е роден на 26.05.1925 г. в гр. Угърчин. Висшето си образование получава в Московския икономико-статистически институт със специалност „Статистика“, като завършва с отличен успех. През 1952 г. постъпва на работа в Главна дирекция на статистиката като началник  на отдел и от този момент свързва живота и професионалната си кариера със статистическата институция. Проф. Балевски последователно е заместник-председател на ЦСУ, председател на ЦСУ, председател на Комитета по единна система за социална информация, първи заместник-председател на Комитета за социална информация и отново е първи заместник-председател на ЦСУ до пенсионирането си.

Проф. Балевски полага усилия за развитие и задълбочаване на статистическата дейност, разширява обхвата на статистическите изследвания, както и на публикационната дейност. Проф. Балевски взема активно участие в международното сътрудничество в областта на статистиката. В продължение на близо 40 години той чете лекции по статистика на външната търговия и икономическа статистика във ВИИ „Карл Маркс“. Научните търсения на проф. Д. Балевски се допълват с редица публикации.

Името и дейността на проф. Дано Балевски оставят трайна следа в средите на българските статистици. Умира в гр. София на 11.03.1997 година.

В рубриката Информации, рецензии, консултации е представена информацията:  
 • Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1920 година - автор Соня Златанова, Национален статистически институт - София   

На 31 декември 1920 г. започва седмото преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се извършва във всичките 2 391 административни общини, съставени от 92 града, 4 214 села и 1 353 други заселища, или общо 5 659 населени места. Агент-преброителите са 20 953, от които 5 151 в градовете и 15 802 в селата. Агент-контрольорите са 3 500 - 602 в градовете и 2 898 в селата. Средно на един агент- преброител се падат 231 преброени лица - 188 в градовете и 246 в селата. Един агент-контрольор е завеждал средно по 9 преброителни участъка в градските общини и 5 в селските общини.

За популяризиране на преброяването и повдигане на духа сред населението на Царството се извършват редица агитационни дейности. Главна дирекция на статистиката издава специални брошури „Апел към г.г. учителите в Царството“ в тираж 25 000 броя. „Позив към българските граждани“ е в тираж 300 000 броя. Брошурката позив „Покана към българските граждани“ е разпространена сред грамотното население в 300 000 екземпляра в периода 25 - 31 декември 1920 година. Големи плакати в тираж 50 000 бр. са разлепени на видни места по улиците на всички градове и села в Царството.

Информацията за преброените лица е обработена на пет машини „Powers“ и две машини сортировачко-броячки. За всяко преброено лице, което влиза в състава на наличното население, е подготвена перфокарта, която е с размери 187х82 милиметра.

За разлика от предишните преброявания, в които основен преброителен формуляр е личната карта, преброяването през 1920 г. се извършва с домакински карти.

Изданията от преброяването на населението и жилищния фонд през 1920 г. са дигитализирани и са със свободен безплатен достъп в дигиталната библиотека на НСИ. Дигиталната колекция съдържа 3 876 страници статистическа информация.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 2/2020 (електронно издание): 6.00 лева. 
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ