Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2018

Публикувано на: 06.03.2020 - 14:40
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2018“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2012 - 2018 година.
 
Представена е подробна информация за:
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;
• преобразуваните енергийни ресурси;
• крайното потребление на енергийни продукти;
• дефинициите на енергийните продукти;
• показателите на енергийния баланс;
• коефициентите за превръщане на енергийните продукти от специфична мярка в ГДж.
 
Общият енергиен баланс на страната за 2017 и 2018 г. е представен чрез три матрици съгласно методологията на Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
• матрица на първичните източници на енергия;
• матрица на преобразуваната енергия;
• матрица на крайното потребление на енергия.
Включена е подробна информация за вложените горива в различните видове електроцентрали и топлоцентрали.
 
Данните в таблиците с международни сравнения са взети от:           
• Базата данни на Евростат в раздел „Енергийна статистика“;
• Индикатори за устойчиво развитие - цел 7 „Достъпна и чиста енергия“.

Съдържащите се в публикацията данни са представени във физически мерни единици - тонове, кубически метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва:
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област