Премини към основното съдържание

Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на НСИ - ведомствен бар-кафене, разположено в сутерена на административната сграда на НСИ, гр. София