Премини към основното съдържание

Консолидиран годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Консолидираният годишен отчет за дейността се попълва от всички специализирани инвестиционни предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Консолидираният годишен отчет за дейността се представя до 30 септември 2021 година.

Подаването на консолидиран годишен отчет е възможно само след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”.

Консолидираните данни за Вашата група предприятия се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Консолидираният годишен отчет за дейността за 2020 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
Справка за група предприятия
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
 
Консолидирания годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра
Консолидиран годишен отчет за дейността на специализирани инвестиционни предприятия през 2020 година - пълен комплект
Консолидиран годишен отчет за дейността на специализирани инвестиционни предприятия през 2020 година - Заглавна страница
1. Справка за група предприятия през 2020 година
2. Консолидиран баланс към 31.12.2020 година
3. Консолидиран отчет за доходите за 2020 година
4. Консолидиран отчет за собствения капитал за 2020 година
5. Консолидиран отчет за паричния поток за 2020 година
6. Консолидирана справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12. 2020 година