Премини към основното съдържание

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2020 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2020 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2020 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 30 юни 2021 г.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСчмогат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 юни 2021 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2021 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията за 2020 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност)

e-mail

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

ВАЖНО! Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2020 г., се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail или на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 

Име

Електронна поща

Телефон фиксиран

Телефон мобилен

02/9857

(Виваком)

За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията

Росица Лисева

[email protected]

711

0877140328

Десислава Тодорова

586

0877140328