Премини към основното съдържание

ГОД на предприятията с нестопанска цел в PDF формат

Всички предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др., които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2020 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2020 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2020 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2020 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2020 година
2. Справка за местните единици за 2020 година
3. Счетоводен баланс към 31.12.2020 година
4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2020 година
5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2020 година
6. Отчет за собствения капитал за 2020 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година на микропредприятията
10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година
12. Справка за данъците и таксите през 2020 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2020 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2020 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година
17. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2020 година
18. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година