Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 30 юни 2021 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2021 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2021 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2020 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 

Име

Електронна поща

Телефон фиксиран

Телефон мобилен

02/9857

(Виваком)

За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите

Десислава Асенова

[email protected]

477

0877146970

Катерина Кленовска

439

0877146970

Справка за предприятието 
Справка за местните единици

Анелия Денкова

 

587

0877147265

Катерина Герасимова

584

0877147265

Красимира Недева

668

0877364088

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

Веселинка Горанова

 

224

 

Лиляна Дудева

114

 

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

Ирена Янакиева

 

176

0877140553

Справка за данъците и таксите

Зорка Борисова

 

108

0877140458

Ивайло Рангелов

642

0877368491

Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати

Иванка Господинова

 

264

 

Теодора Тодорова

609

 

Десислава Малинкова

192

 

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд

Тодор Давидков

 

568

0877368498

Емилия Милошева

166

0877368498

Мартин Рендов

627

 

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)

Рени Петкова

 

103

0877368503

Надя Катеринкина

167

0877368503