Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на инвестиционните предприятия се попълва от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 30 юни 2021 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2021 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2020 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2019 година по един от следните начини:

Годишният отчет за дейността за 2020 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
 
176
0877140553
Справка за данъците и таксите
Зорка Борисова
 
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
 
Ивайло Рангелов
 
642
0877368491
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Иванка Господинова
 
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Мартин Рендов
627
 
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
Рени Петкова
 
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година
Надя Катеринкина
 
167
0877368503
Рени Петкова
103
0877368503

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2020 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2020 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2020 година
2. Справка за местните единици за 2020 година
3. Справка за група предприятия през 2020 година
4. Баланс към 31.12.2020 година
5. Отчет за доходите за 2020 година
6. Отчет за собствения капитал за 2020 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година
9. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година
10. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година
11. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година
12. Справка за данъците и таксите през 2020 година
13. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2020 година
15. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2020 година
16. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година
17. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година
18. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година