Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 30 юни 2021 г.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2020 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 

Име

Електронна поща

Телефон фиксиран

Телефон мобилен

02/9857

(Виваком)

За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите

Ивелина Тодорова

[email protected]

156

0877140495

Анелия Вихърова

129

0877140553

Ирена Янакиева

176

0877140553

Справка за предприятието

Анелия Денкова

 

587

0877147265

Справка за местните единици

Катерина Герасимова

584

0877147265

Справка за група предприятия

Красимира Недева

668

0877364088

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 

Веселинка Горанова

 

224

 

Лиляна Дудева

114

 

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

Ирена Янакиева

 

176

0877140553

Справка за данъците и таксите

Зорка Борисова

 

108

0877140458

Ивайло Рангелов

642

0877368491

Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници

Зорка Борисова

 

108

0877140458

Ивайло Рангелов

642

0877368491

Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати

Иванка Господинова

 

264

 

Теодора Тодорова

609

 

Десислава Малинкова

192

 

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд

Тодор Давидков

 

568

0877368498

Емилия Милошева

166

0877368498

Мартин Рендов

627

 

Справка за чуждестранните преки инвестиции

Анелия Вихърова

 

129

0877140553

Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство

Росица Лисева

 

711

0877140328

Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти

Анелия Вихърова

 

129

0877140553

Справка за продажбите и търговските обекти

Десислава Тодорова

 

586

0877140328

Справка за разходите на суровини и материали

Маргарита Цветкова

 

659

 

Справка за потребление на горива и енергия

Ирина Митова

 

476

0877368495

Ирина Денчева

625

0877368495

Антония Първанова

589

0877368495

Справка за производството и продажбите на енергийни продукти

Ивета Минкова

 

191

0877368495

Люба Янева

621

0877368495

Даниела Колева

590

0877368495

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)

Рени Петкова

 

103

0877368503

Надя Катеринкина

167

0877368503

Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година

Надя Катеринкина

 

167

0877368503

Рени Петкова

103

0877368503

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

Елка Ерменкова

 

722

0877146983

Боряна Настанлиева

267

0877146983

Яна Велева

184

 

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2020 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2020 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2020 година
2. Справка за местните единици за 2020 година
3. Справка за група предприятия през 2020 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2020 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2020 година
6. Отчет за собствения капитал за 2020 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 г. на микропредприятията
10. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година
11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година
12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година
13. Справка за данъците и таксите през 2020 година
14. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
15. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2020 година
16. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2020 година
17. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2020 година
18. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година
19. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2020 година
20. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2020 година
21. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2020 година
22. Справка за продажбите и търговските обекти през 2020 година
23. Справка за разходите на суровини и материали за 2020 година
24. Отчет за разхода на горива и енергия за 2020 година
25. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2020 година
26. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година
27. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година
28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.