Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2020 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 юни 2021 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2021 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2020 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

Чрез формуляри на хартиен носител (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец)

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 

Име

Електронна поща

Телефон фиксиран

Телефон мобилен

02/9857

(Виваком)

За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите

Ивелина Тодорова

[email protected]

156

0877140495

Анелия Вихърова

129

0877140553

Ирена Янакиева

176

0877140553

Справка за предприятието

Анелия Денкова

 

587

0877147265

Катерина Герасимова

584

0877147265

Красимира Недева

668

877364088

Справка за заетите лица

Тодор Давидков

 

568

0877368498

Емилия Милошева

166

0877368498

Мартин Рендов

627

 

Справка за дълготрайните материални и нематериални активи

Веселинка Горанова

 

224

 

Лиляна Дудева

114

 

Справка за търговските обекти за продажби на дребно

Десислава Тодорова

 

586

0877140328

Справка за вземанията и задълженията

Иванка Господинова

 

264

 

Теодора Тодорова

609

 

Десислава Малинкова

192

 

Справка за данъците и таксите

Зорка Борисова

 

108

0877140458

Ивайло Рангелов

642

0877368491

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти

Елка Ерменкова

 

722

0877146983

Боряна Настанлиева

267

0877146983

Яна Велева

184